English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV1005U  Boligøkonomi og –finansiering

English Title
Housing Economy and Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
At den studerende kan:

- Forestå beslutninger om at investere i ejendomme.

- Forestå finansiering og evt. omprioritering af ejendomme.

- Forestå driften af ejendomme.

- Rådgive andre om at investere i, finansiere og drive ejendomme.

- Analysere udviklingen på bolig- og ejendomsmarkederne.

- Analysere alternative boligøkonomiske og -finansielle modeller og problemstillinger.

- Vurdere konsekvenserne af ændrede betingelser, vilkår og/eller regulering af bolig- og erhvervsejendomme og deres finansiering.

- Integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og -finansiering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.


Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række klassiske boligøkonomiske emner, som den boligøkonomiske grundmodel, user costs, modellering af prisudviklingen på ejerboliger, fundamentals-diskussionen, de fire boligformer, skattesystemets påvirkning af boligformerne, balancen på boligmarkedet og sammenhængen med nationaløkonomien. Dertil kommer de kendte boligfinansieringsmæssige emner, som boligejernes kapitalstruktur, lånemuligheder, fundingmuligheder, konverteringsmuligheder mv.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningsformen er primært forelæsningsbaseret, men undervisningen lægger op til dialog og diskussioner om de forskellige emner.

2-3 dobbeltlektioner afsættes til øvelsesberegninger på forskellige boligøkonomiske og -finansieringsmæssige problemstillinger.
Feedback i undervisningen
De studerende har under hele kurset adgang til 3 multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. Dvs. at den studerende får at vide, hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger, pre-recorded videoer og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • mandag kl. 17:10-18:50 i ugerne 35-36, 38-39
  • mandag kl. 19:00-20:40 i ugerne 34, 43-44, 46-47, 49
    
 • Onlineundervisning (Online: Pre-recorded):
  • torsdag kl. 17:10-18:50 i ugerne 35-38, 40-41
  • torsdag kl. 19:00-20:40 i ugerne 43-45, 48

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår.

 

Foreløbig litteratur

Artikelsamling

Sidst opdateret den 21-12-2021