English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV1006U  Risikostyring i finansielle virksomheder

English Title
Risk Management in Financial Institutions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Oliver Christian Sjølin - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Have overblik over den væsentligste lovgivning på det finansielle område i relation til risikostyring og kapitalkrav.

Kunne beregne kapitalkrav inden for forskellige risikoområder

Have forståelse for og kunne anvende forskellige metoder til styring af:
- Markedsrisiko
- Operationel risiko
- Likviditetsrisiko
- Kreditrisiko

Kunne beregne og anvende begreber som
- Value at Risk
- Volatilitet
- Korrelation
- Renterisikonøgletal
- Beta-værdi
- Expected Tracking Error
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Risikostyring i finansielle virksomheder:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.


Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet:
- Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav

- Kreditrisiko, herunder modellering af enkeltpositions kreditrisiko og porteføljekreditrisiko, rating-modeller og Merton-modeller. Derudover vil modpartsrisiko og CVA samt kreditderivater blive behandlet

- Likviditetsrisiko, herunder markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko samt de nye likviditetskrav

- Operationel risiko, herunder de forskellige modeller til opgørelse af kapitalkrav

- Stresstesting både på enkeltpositioner (følsomhedsanalyser) og makrostresstests

- Risikobudgettering, herunder hvordan man aktivt anvender risikomåling og -styring i porteføljestyring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Forelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Der gives så vidt muligt løbende feedback i forbindelse med diskussioner af fagets centrale emner. Dette gælder specielt ved gennemgang af stillede mindre opgaver.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger, pre-recorded videoer og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • torsdag kl. 17:10-20:40 i ugerne 35, 37, 39, 45, 48
    
 • Onlineundervisning (Online: Pre-recorded):
  • torsdag kl. 17:10-20:40 i ugerne 36, 38, 40, 43, 46

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår.

Foreløbig litteratur

Titel:                 Finansiel Risikostyring (3. udgave 2020)

Forfatter:          Jørgen Just Andresen

Forlag:              DJØF’s forlag

ISBN:                9788757442540

 

Titel:                 Fundamentals of Futures and Options Markets - Global Edition (8. udgave 2016)

Forfatter:          John C. Hull

Forlag:             Pearson

ISBN:               9781292155036

 

Sidst opdateret den 21-12-2021