English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV2004U  Ledelse af finansiel virksomhed

English Title
Managing a Financial Business

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Niclas Gaard - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDFR: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal have viden om og forståelse for de rammer, der gælder for ledelse af finansiel virksomhed, samt hvordan ledelse kan udfoldes inden for disse rammer.
 • Demonstrere en bred viden om den finansielle sektor, udviklingen i denne samt om de gennemførte reformer af den finansielle regulering og formålene med disse.
 • Have viden om krav og forventninger til governance i den finansielle sektor, herunder bl.a. krav til ledelse og styring af finansielle virksomheder, krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring samt krav til aflønning.
 • Forstå teorier inden for hovedemner i organisationsteori og bringe dem i anvendelse på konkrete cases vedrørende finansielle virksomheder
 • Foretage selvstændige analyse af problemstillinger i relation til regulerings- og ledelsesmæssige aspekter inden for rammerne af finansiel virksomhed samt argumentere for koblingen mellem rammer for ledelse og udfyldelse af ledelsesrummet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Ledelse af finansiel virksomhed:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.

 

Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold er baseret på to grundlæggende perspektiver;

 

1. Rammerne for ledelse af finansiel virksomhed, og 

2. Udfoldelse af ledelse i finansiel virksomhed.

 

Inden for disse to felter bevæger faget sig ind i en række forskellige temaer:

- Udviklingen inden for den finansielle sektor

- Den finansielle krise og læren af denne

- Reguleringen af den finansielle sektor

- Organisation og ledelse
- Strategisk forandringsledelse

- Organisationsdesign- og organisationsanalyse
- Organisation og omverden

 

Fagets indhold er anvendeligt for finansielle virksomheder generelt men i det omfang der i undervisningen gennemgås detailregulering tages der udgangspunkt i reguleringen for pengeinstitutsektoren

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Faget indeholder 40 lektioner fordelt på blokke af 2-4 lektioner per gang.
Feedback i undervisningen
En dobbeltlektion kan konverteres til øvelsesopgave, der giver de studerende mulighed for at aflevere skriftlig opgave til bedømmelse, der i omfang svarer til 1/2 af en eksamensopgave .

I undervisningslektionerne afsættes tid til studenteroplæg, hvor studerende i grupper eller hver for sig forbereder og præsenterer en given case eller en given del af pensum.

Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger, pre-recorded videoer og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • tirsdag kl. 17:10-20:40 i ugerne 34, 38, 41, 45, 49
    
 • Onlineundervisning (Online: Pre-recorded):
  • tirsdag kl. 17:10-20:40 i ugerne 35, 39, 43, 46, 48

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår.

Foreløbig litteratur
 • Lov om Finansiel Virksomhed
 • Organisationsteori (7. udgave | Jørgen Frode Bakka m.fl. Handelshøjskolens forlag) 
 • Pengeinstitutter i Danmark - virksomhed og regulering | Christiansen, Henrik Barner m.fl. Karnov Group 2017
 • Evt. artikelsamling

 

 

 

 

Sidst opdateret den 21-12-2021