English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV6001U  Projektledelse og Projektstyring

English Title
Projektledelse og Projektstyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Fagansvarlig. Merete Permin
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 02-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Viden
- De studerende får en forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor projektledelse og projektstyring bl.a. ved at se på projektledelse og projektstyring ud fra et traditionelt rationelt perspektiv, et situationsbetinget perspektiv samt ud fra et løst koblet perspektiv.
- De studerende skal her kunne forstå og reflektere over, hvilke betydninger de traditionelle projektstyringsredskaber får i en verden præget af høj grad af forskellighed, flertydighed, usikkerhed og uforudsigelighed. De temaer, redskaber og metoder indenfor projektstyring som de studerende får viden om ud fra forskellige perspektiver er bl.a. mulighederne for projektplanlægning, projektimplementering, projektforankring, projektlederrollen samt projektporteføljestyring og -innovation.

Færdigheder
- Anvende fagets videnskabelige perspektiver og metoder til at organisere og lede projekter i en organisatorisk kontekst samt generelle færdigheder i at kunne optræde som projektleder og tilrettelægge projektarbejde gennem brug af fagets modeller og metoder.
- Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger omkring projektledelse og projektstyring samt kunne vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til den organisatoriske kontekst hvori projektledelsen og projektstyringen finder sted.
- Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring projektledelse og projektstyring til såvel fagfæller som ikke-specialister

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer i forbindelse med projektarbejde og projektledelse i en organisatorisk/​arbejdsmæssig sammenhæng.
 • •Indgå selvstændigt og professionelt i et fagligt og tværfagligt organisatorisk samarbejde idet projekter typisk findes i disse sammenhænge. Denne kompetence understøttes bl.a. gennem fokus på forskellige teoretiske perspektiver og gennem fokus på projektlederrollen.
 • •Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forbindelse med projektledelse og projektstyring
 • Eksamensmål: For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
 • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
 • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
 • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
 • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien
 • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion.
 • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en fordel at have forudgående kendskab til fagområdet Organisation og Ledelse
Prøve/delprøver
Projektledelse og Projektstyring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende der ikke har afleveret projektrapport ifm. den ordinære eksamen skal aflevere en projektrapport.

Studerende der har afleveret en projektrapport ifm. med den ordinære eksamen skal genindlevere en projektrapport. Ved genindlevering kan man vælge følgende:
- Aflevere den samme projektrapport igen
- Aflevere en tilrettet udgave af projektrapporten
- Aflevere en helt ny projektrapport
Kursets indhold, forløb og pædagogik

IFormål

Formålet med faget er at give den studerende viden om de grundlæggende egenskaber ved projekter samt viden og forståelse for relevante teorier, metoder og praksis som knytter sig til styring, ledelse og implementering af projekter og dermed give den studerende faglige og personlige kompetencer til at indgå i projektarbejde både som projektmedarbejder og projektleder.

 


Indhold
 

 • På baggrund af introduktionen til den traditionelle projektstyring- og ledelse perspektiveres ledelses- og styringsopgaven med henblik på at give den studerende en mere nuanceret forståelse af, hvilke problemer og udfordringer der ligger i styringen og ledelsen af projekter og således give den studerende en dybere og mere nuanceret forståelse for projektledelse- og styring. I den forbindelse endvidere introduktion til forskellige projektformer som half double, agilitet samt mere traditionelle fremgangsformer
 • Projektledelsesopgaven bliver perspektiveret via relevant teori og case arbejde til sammenhængen mellem implementering og projekter ud fra kontekst, at et projekts succes kun nås, hvis der er fokus på implementering.
 • Projektlederrollen og de kvalifikationer og udfordringer, som denne rolle giver analyseres og diskuteres ud fra såvel relevant teori samt på grundlag af indlæg fra gæsteforelæsere.
 • Projektledelses- og styringsopgaven behandles afslutningsvis i et mere strategisk perspektiv ved introduktion af governance og porteføljestyring.

 

Forløb og pædagogik

 

 • Undervisningen gennemføres som en række enkelt lektioner kombineret med 3 dobbelt lektioner. 
 • Undervisningen vil være et miks af forelæsninger kombineret med refleksionscases samt casearbejde.
 • Der vil være gæsteforelæsere som blandt andet fortæller om projektlederrollen ud fra et praktisk perspektiv

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
30 lektioner.
Undervisningsformen er grundlæggende opbygget som et mix af forelæsninger, mindre refleksionsopgaver samt cases. Undervisningsformen lægger således op til, at der sker en introduktion af teori og modeller, hvorefter den studerende selv arbejder med teorien. Der sker løbende genbesøg ud fra at casene igennem forløbet gøres mere komplicerede. Der tages således udgangspunkt i elementerne fra AGES modellen.

Som udgangspunkt vil undervisningen foregå som fremmødeundervisning. Der er dog mulighed for at undervisningen vil foregå som delvist fremmøde og online.
Feedback i undervisningen
I kurset indgår cases som de studerende bearbejder i kursusforløbet og efterfølgende fremlægger i plenum med kommentarer fra øvrige studerende og læreren. Der bliver arbejdet med reflekterende elementer i undervisningen med henblik på at få den studerende til at reflektere til egen arbejdssituation, hvor muligt.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse og eksamen 245 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Lørdag kl. 8.55 - 14.15 i uge 34, 37, og 40. Onsdag kl. 17.10 - 19.45 i uge 35, 38, 41 og 44

Note: Som udgangspunkt vil undervisningen foregå som fremmødeundervisning. Der er dog mulighed for at undervisningen vil foregå som delvist fremmøde og online. Den præcise plan vil fremgå af lektionsplanen

Foreløbig litteratur- Andersen, Grude & Haug: Goal directed project management, 4. edition, Kogan Page Limites 2009, ISBN 9780749453343 eller tilsvarende bog.

- Christensen, Søren & Kreiner, Kristian: Projektledelse i løst koblede systemer - ledelse og læring i en ufuldkommen verden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag,København, 1991

 

- Eskerod og Jepsen: Project Stakeholder Management, Gower 2013


- Artikler, som gøres tilgængelig på CANVAS

Sidst opdateret den 02-03-2021