English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV6005U  Lean og økonomistyring

English Title
Accounting for Lean

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Fagansvarlig: Kenneth B. Jensen
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 19-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne redegøre for sammenhængen mellem spildeliminering, kundeværdi og profit, og kunne klargøre hvorledes de økonomisystemer som er diskuteret i faget understøtter/​begrænser opfyldelsen af målsætningerne i Lean.

Færdigheder:

-Generelt kunne forklare teori bag lean samt de økonomistyringssystemer som gennemgåes i undervisningen
-Lave værdistrømsanalyse og kunne tilføje økonomisk information til denne
-Lave forskellige former for spildomkostningsanalyser og kvalitetsomkostningsanalyser
-Udregne kundekapital og økonomisk kunne vurdere effekten af diverse markedsføringstiltag og procesoptimeringstiltag

Kompetencer:

Kunne løfte lean til i praksis til at være et økonomisk funderet perspektiv på organisering, i stedet for en business case der er baseret på overbevisninger og tro om hvad lean kan udrette og ikke udrette, som det er tilfældet i mange kontekster i dag.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at de studerende har godt kendskab til grundlæggende økonomistyring på HD2 niveau
Prøve/delprøver
Lean og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen i oktober. Reeksamen i november
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget handler om at sætte lean i en økonomisk og strategisk kontekst, og derigennem forstå lean som et koncept, der opnår dynamik via de til tider modsætningsfyldte formål om at maksimere kundeværdi, eliminere spild og skabe profit.

 

Faget starter ud med en redgørelse for konceptet, Lean. Derefter gennemgås en række økonomistyringssystemer, som har til formål at illustrere de økonomiske konsekvenser af at arbejde med spildeliminering og maksimering af kundeværdi. Dette er nødvendigt for at kunne træffe velinformerede beslutninger i arbejdet med lean og de dilemmaer der kan opstå i processen.

 

Det skal understreges at faget tager udgangspunkt i at den studerende IKKE har kendskab til Lean konceptet.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består delvist af fremmødeundervisning dels af onlineundervisning både synkront og asynkront. Med synkront menes, at det er 'realtime' baseret, og med asynkront menes at selve afsendelse af undervisningen ikke sker på samme tid som modtagelsen, det kunne eksempelvis være præproduceret videomateriale.
Feedback i undervisningen

Mundtlig feedback på mindre opgaver undervejs i forløbet i fremmødeundervisningen, og synkront online gruppefeedback på en afleveringsopgave. Endvidere er der instant feedback via en række quizzer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Lørdag 8.55 - 14:15 i uge 35, 36, 38 og 39. 4 lektioner afholdes online. Disse timer aftales adhoc i løbet af semesteret.

 

Note: Undervisningen vil foregå som hhv. fremmøde og online. Den præcise plan vil fremgå af lektionsplanen

Foreløbig litteratur

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004), ‘Learning to evolve: A review of contemporary lean thinking’, International Journal of Operations & Production

Management, vol. 24 no.10, pp. 994-1011.*

 

Cugini, A.;  Caru, A.; Zerbini, F. (2007), : ’The Cost of Customer Satisfaction: A Framework for Strategic Cost Management in Service Industries’, European Accounting Review, vol. 16, No. 3, pp. 499–530.*

 

 

Sidst opdateret den 19-04-2021