English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV6008U  Neuropsykologi - ledelse, udvikling og kreativitet

English Title
Neuropsychology – management, development and creativity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Fagansvarlig: Alex Fonnesbech, abfo.om@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Viden
• Opnå forskningsbaseret viden fra psykologi og neuroscience om teorier, metoder og praksis i forhold til ledelse, udvikling og kreativitet.
• Indsigt og forståelse af dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed), kognitive processer (perception, beslutninger, læring og problemløsning, samt kreativitet og innovation), sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik) samt koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse) i organisationer.
• Forstå og reflektere over en lang række modeller og værktøjers anvendelse i organisationer samt på gruppe- og individniveau.

Færdigheder
• Anvende metoder og teorier indenfor området til bl.a. at forstå og deltage i processer omkring ledelse, udvikling og kreativitet, og herunder problemløsning, læring, arbejdstilrettelæggelse, coaching, forandringer, holdningsbearbejdelse, forhandlinger, konflikthåndtering, kulturudvikling, arbejdsmiljø samt strategisk tænkning.
• Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en neuropsykologisk ledelsestilgang samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
• Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor det neuropsykologiske ledelsesområde til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i både studie- og arbejdssammenhæng ud fra den teoretiske og metodemæssige indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer.
• Udvikle indsigt i egne styrker, potentialer og begrænsninger samt i mulighederne for at udvikle givende relationer til andre og herigennem bidrage til organisationens overordnede effektivitet og udvikling.
• Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer gennem den selvindsigt som faget giver.
• For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 • Forklare fagets centrale temaer, teorier og modeller, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse temaer, teorier og modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Neuropsykologi - ledelse, udvikling og kreativitet:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Udfordringen for de fleste af vores organisationer og for os selv er at kunne balancere vores fokus og indsats på det rigtige på det rette tidspunkt. Succes ligger ikke kun i selve performance eller driften, men i at mestre den nødvendige og kontinuerlige balancering mellem Delivery, Discovery, Development & Destiny (de 4 D’er).

Kursets tilgang til disse udfordringer for vores organisationer og os selv sker ved at trække på området neuropsykologi, der her dækker over et udefra-og-ind-paradigme (psykologiens studier af adfærd med henblik på at udlede modeller og teorier om mennesket og menneskelig adfærd) og et indefra- og ud-paradigme (neuroscience undersøgelser af selve designet af hjernen og centralnervesystemet og derned udlede indflydelse på os som menneske og vores adfærd).

Derfor vil man som deltager opnå indsigt i den menneskelige hjerne og sindet i forhold til at indgå i værdiskabende aktiviteter og relationer på arbejdspladsen ved en indføring i grundbegreber og forskningsresultater fra psykologien, neuroscience og andre studier af den menneskelige hjerne og sindet.

 

Indhold

Kurset består både af en styrkelse af god ledelse både som leder eller som medarbejder i forhold til drift, udvikling og kreativitet i den fysiske og virtuelle organisation, samt en personlig udviklingsrejse.

Samlet set er faget ambitiøst og krævende – både i henhold til at forstå, optage og arbejde med nye indsigter og paradigmer, men også i forhold til pensums omfang og kompleksitet. Faget er også til dels et progressionsfag i forhold til områderne ledelse, organisation og strategi.
 

Struktur

Rejsen gennem faget er bygget op om følgende hovedspørgsmål:

 • Hvad er et menneske?
 • Hvordan styrker vi vores performance?
 • Hvordan arbejder vi i den fysiske og virtuelle organisation?
 • Hvornår er ledelse bedst?
 • Hvordan træffer vi bedre beslutninger og hjælper andre til det?
 • Hvordan skaber vi noget nyt?
 • Hvordan styrker vi vores strategiske tænkning og handling?
 • Hvad kan jeg nu?
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er på 28 lektioner og gennemføres som blended learning med planlagt fremmødeundervisning i de 7 moduler.
Faget er organiseret som en læringsproces, hvor de studerende er en del af både en fælles og en individuel proces, hvor de bærende elementer er dialog, aktiviteter, refleksion, fordybelse, samt praktisk applicering. De enkelte lektioner understøttes af cases, personlige erfaringer, forskellige typer af audiovisuelle indslag og forskellige typer af online aktiviteter, samt mulighed for selvindsigt via forskellige typer af profilværktøjer.
Feedback i undervisningen
For at optimere indlæringen tilbydes de studerende feedback og refleksioner således:

1:1 feedback i form personlig skriftlig feedback på en 300 ords indsigts-og-refleksions-opgave, som de studerende forventes at aflevere efter hvert modul.

Faciliterede online studiegruppemøder på 60 min., hvor de studerende forventes at deltage efter hvert modul.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Online studiegruppemøder 7 timer
300 ords indsigts-og-refleksions-opgave 3,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdag 17.10 - 20.40 i uge 35 - 41.

 

Udover de 28 lektioner, bliver der afholdt 7 faciliterede online studiegruppemøder. Placeringen af disse aftales i forbindelse med undervisningen

 

Note: Som udgangspunkt vil undervisningen foregå som fremmødeundervisning. Der er dog mulighed for at undervisningen vil foregå som delvist fremmøde og online. Den præcise plan vil fremgå af lektionsplanen

Foreløbig litteratur

Faget baserer sin faglighed på to grundbøger og en online artikelsamling.

 

 • Psykologi i organisation og ledelse, 5. utgave” af Geir og Astrid Kaufmann (ISBN: 9788245014495, 2015).
 • Your Brain at Work, Revised and Updated - Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long” af David Rock (ISBN: 9780063003156, 2020).
 • Artikelsamlingen (online via Canvas) med supplerende, understøttende eller modstridende indsigter og ståsteder.
Sidst opdateret den 16-03-2021