English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV8006U  Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

English Title
Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Steffen Löfvall - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-03-2021

Relevante links

Læringsmål
• Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse af en relevant empirisk problemstilling inden for fagområdet i en værtsorganisation
• Den studerende skal kunne samarbejde med værtsorganisationen om at tilrettelægge og gennemføre konkrete interventioner og aktionslæringsprocesser i og med værtsorganisationen
• Den studerende skal kunne kritisk diskutere sin egen rolle i den empiriske undersøgelse og i samarbejdet med organisationen
• Den studerende skal kunne redegøre for teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til teoriernes og modellernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
• Den studerende skal kunne analysere de identificerede empiriske problemstillinger med hjælp af teorier inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne foreslå og diskutere handlemuligheder i værtsorganisationen ved hjælp af fagets aktionsforskningsteorier samt teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester, eller tilsvarende, er bestået.
Prøve/delprøver
Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med specialiseringen

 

På specialiseringen Strategi og virksomhedsudviklingen arbejder vi med at udvikle vores forståelse af strategibegrebet, og hvordan dette kan komme til udtryk på mange forskellige måder i organisatoriske sammenhænge. Vi vil arbejde med at forstå en række teorier inden for strategifeltet, med forskellige tilgange og perspektiver.

 

Vi vil med disse teorier i hånden arbejde med at få øje på, hvilke elementer i organisationen, som vi for det første kan fokusere på for at sætte os i stand til at beskrive den strategiske udvikling i organisationen nærmere og mere nuanceret. For det andet vil vi med teorierne arbejde med at udfolde den diversitet af strategiske muligheder, som organisationen kunne have for at nå sine mål. For det tredje vil vi problematisere og konstant forholde os til, hvad vi i en lederrolle (formel såvel som uformel) rent faktisk kan gøre for at påvirke organisationen, så der sker en bevægelse i den strategiske retning, som vi som ledere finder hensigtsmæssig for at nå organisationens strategiske mål.  

 

Vi vil arbejde primært på mikroniveau i organisationen, og dermed vil vi i høj grad bruge tid på at forstå den relationelle del af organisationen og den meningsdannelse, der foregår. Vi vil også forholde det lineære og klassiske syn på strategi som fx en top-down strategiudviklingsproces med artefakter, som mission, vision, strategiske planer med mål og indsatsområder samt KPI’er med en relationelt syn på strategi, hvor strategi både planlægges og emergerer samtidigt, og ikke mindst hvad det betyder for os som ledere, når vi ønsker at skabe organisatoriske forandringer i dette spændingsfelt af komplekse og modstridende kræfter i organisationen.

 

Hvad er centrale temaer på specialiseringen

Vi bygger naturligvis ovenpå pensum fra modul 1 og 2 i forhold til temaet strategisk ledelse. Helt centralt på specialiseringen er, hvorledes strategisk ledelse kan forstås, udfoldes og praktiseres. Dette angribes fra en række forskellige udsigtspunkter. Vi arbejder med betydningen af samtaler i organisationen og i særdeleshed med magt som centralt begreb i relation til, hvordan strategisk adfærd udfoldes, hæmmes og forandres, hvorfor strategisk forandring og ledelse heraf står centralt i vores arbejde.

 

Tematisering af hvad der på spil i organisationerne bliver ligeledes et centralt emne og en nøgle til at nuancere vores forståelse af den strategisk udvikling og identitetsopfattelse, som findes blandt organisationens aktører. Centralt er i denne sammenhæng er også, at vi bevæger os fra et system perspektiv til en procesorienteret tilgang. Strategisk ledelse er tilsvarende et helt centralt tema for specialiseringen, og vi vil vende og dreje dette et utal af gange med det formål at udvikle vores egen indsigt og handlemæssige kompetencer, og dermed udvikle vores evne til at reflekter

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med miniprojekter i grupper. Grupperne får feedback på sit arbejde løbende, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også feedback igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, læsning, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 20./21. august 2021

 • 17/18. september 2021

 • 15./16. oktober 2021

 • 19./20. november 2021

 

Præsentationsvideo kan ses her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur
 • Sverri Hammer og James Høpner (2019): Meningsskabelse, organisering og ledelse- en introduktion til Weicks univers. 2. udgave, Samfundslitteratur. ISBN: 9788759333983
 • Stringer E. T. (2014): Action research. Los Angeles: Sage (Blev også brugt på 1. studieår)
 • Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin & P. Regnér (2017). Fundamentals of Strategy. Pearson Education, 4. edition. ISBN: 9781292209067 (Blev også brugt på 1. studieår)
 • Elektronisk kompendium med artikler

Sidst opdateret den 16-03-2021