English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV8008U  Organisationsforandring og innovation

English Title
Organisationsforandring og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Lone Bak Strandgaard - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministration for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-03-2021

Relevante links

Læringsmål
• Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse af en relevant empirisk problemstilling inden for fagområdet i en værtsorganisation
• Den studerende skal kunne samarbejde med værtsorganisationen om at tilrettelægge og gennemføre konkrete interventioner og aktionslæringsprocesser i og med værtsorganisationen
• Den studerende skal kunne kritisk diskutere sin egen rolle i den empiriske undersøgelse og i samarbejdet med organisationen
• Den studerende skal kunne redegøre for teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til teoriernes og modellernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
• Den studerende skal kunne analysere de identificerede empiriske problemstillinger med hjælp af teorier inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne foreslå og diskutere handlemuligheder i værtsorganisationen ved hjælp af fagets aktionsforskningsteorier samt teorier og modeller inden for fagområdet
• Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester, eller tilsvarende, er bestået.
Prøve/delprøver
Organisationsforandring og innovation:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.

 

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med specialiseringen

Denne specialisering af HD (O) sigter på at styrke den studerendes forståelse for, skabelse og forholde sig til relevansen og hensigtsmæssigheden af organisationsforandring og innovation i den konkrete organisation. Organisationsforandring og innovation er og omtales i stigende grad som et grundvilkår for organisationer, og gør det dermed til et centralt tema i moderne organisationer, som alle i moderne organisationer må og skal forholde sig til. Det er således studerende med en interesse for at være forandringsagenter og kunne relatere og forholde sig til organisationsforandring, som denne specialisering henvender sig til. Specialiseringens relevans er dog uomtvistelig, fordi moderne organisationer er dynamiske og dermed kontinuerligt er i forandring. Det siges jo populært, at det eneste stabile er forandring. På den baggrund fokuserer specialiseringen på, hvordan man i moderne organisationer kan forholde sig til forandringstiltag og ledelsesværktøjer på en relevant, kritisk og hensigtsmæssig måde, der gør den studerende i stand til både at udfordre den eksisterende praksis i organisationer og forholde sig til organisationsforandring og innovation på en kritisk og reflekteret måde, så sådanne tiltag foretages, når det er relevant og nødvendigt samt foretages på en hensigtsmæssig måde for den konkrete organisation. Dette er ikke mindst relevant, fordi multiple forandrings- og innovationsprojekter ofte sker simultant (og mere eller mindre koordineret) i moderne organisationer.

 

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

De centrale temaer er organisationsforandring og innovation, som belyses på forskel vis og fra forskellige vinkler og perspektiver for at understrege, at organisationsforandring og innovation har mange udformninger og hensigter. Denne mangfoldighed har betydning for, hvordan man forholder sig til og griber organisationsforandring og innovation an. Ligesom det nødvendiggør, at man kritisk og refleksiv forholder sig til forskellige forandringstiltag og ledelsesværktøjer for at forholde sig til deres relevans i den konkrete organisation på det konkrete tidspunkt. Det er således ikke pr. automatik alt nyt og al organisationsforandring og innovation, som er et gode for organisationen, og specialiseringen skal hjælpe med at gøre den studerende bedre i stand til at vurdere, hvad der er relevant og hvornår.

Når moderne organisationer er dynamiske, så bliver det også relevant at diskutere forskellen mellem organisationsudvikling og organisationsforandring, hvor det sidste peger mod planlagt forandring; mens det første i højere grad taler om en almindelig udvikling. Dette er relevant, fordi planlagt organisationsforandring er mere komplekst i moderne organisationer, fordi de organisatoriske effekter og sammenhænge kompliceres af, at der sker mange ting samtidig. Det betyder med andre ord, at ledere og medarbejdere i moderne organisationer ikke kan undgå at forholde sig til organisationsforandring, men det bliver mere komplekst at foretage og styre organisationsforandring og ionnovation i moderne organisationer.

Specialisering anlægger også et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv på nogle af de teorier og modeller, som er præsenteret på de tidligere moduller for at vise, hvordan disse teorier og modeller kan anskues og eventeult anvendes i et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv, eller hvordan teorierne eller modellerne er organisationsforandring eller innovation i forhold til den organisatoriske praksis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med miniprojekter i grupper. Grupperne får feedback på sit arbejde løbende, af såvel medstuderende som af undervisere. De studerende får også feedback igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 4 x 11,25 timer 45 timer
Action Learning forelæsninger 3 x 3 timer 9 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 20./21. august 2021

 • 17/18. september 2021

 • 15./16. oktober 2021

 • 19./20. november 2021

 

Se præsentationsvideo af specialiseringen her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur
 • Borum, Finn: Strategier for organisationsændringer, Handelshøjskolens Forlag, 2. udgave 2013. ISBN: 9788762904026
 •  Stringer E. T. (2014): Action research. Los Angeles: Sage (Blev også brugt på 1. studieår)
 • Kompendium: Organisationsforandring og innovation, efterår 2018. ISBN XXXX

 

Inspirationslæsning, IKKE pensum

 • Bjerring og Lindén (2008): Anderkendende procesøvelser, 1. udgave, Dansk Psykologisk Forlag ISBN: 9788777065460

 

Der kan ske ændringer af pensum inden faget starter.

Sidst opdateret den 16-03-2021