English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV9004U  Management control systems

English Title
Management control systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af virksomhedens interne kontrolproblemer. Den studerende skal således blive i stand til at forklare, anvende og evaluere værktøjer indenfor management control systems i forskellige områder af virksomheden. Faget er en fortsættelse af de i Økonomistyring introducerede centrale problemstillinger indenfor kontrol i decentraliserede organisationer lige fra kontrol i enkelt projekter og underordnede enheder, til leverandørkæder og topledelsen.

Den studerende skal derfor kunne:
Beskrive og redegøre for begreber, teorier og modeller fra kurset, samt anvende disse på praktiske situationer (cases):
- Identificere og analysere kontrolproblemet
- Evaluere kontrol (og økonomistyrings-) systemet
- Anbefale ændringer i kontrol systemet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter viden på niveau med faget Økonomistyring på HDR
Prøve/delprøver
Management Control Systems:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, -

Ordinær prøve: oktober/november
Syge-omprøven: januar/februar

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital eksamen
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen tager udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende trækker.

 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Spørgsmålene relaterer sig dels til fagets teori dels til anvendelse af dette på en case. Spørgsmålet begynder med en overskrift – et hovedemne. Dernæst følger nogle underpunkter, der er ment som en hjælp til at strukturere præsentationen. Man må meget gerne indføje andet relevant. Spørgsmålene er på dansk.

Eksempel på eksamensspørgsmål kunne være:
Styring i R&D-området.
a. Hvilke muligheder har en virksomhed for at anvende økonomistyring i R&D området?
b. Diskuter måltal og måltalsproblemer – kan vi anvende finansielle måltal f.eks. i budgettet – andre værktøjer?
c. Giv eksempler på måltal og måleproblemer ud fra casen Catalytic Solutions

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold.

Fagets centrale hovedtema er styring af personer og enheder ved hjælp af resultatmålinger af såvel finansiel som ikke finansiel karakter, design af incitamentssystemer i forbindelse hermed, samt resultatmåls interaktion med andre kontrolværktøjer så som værdier, procedurer og politikker. Da det endvidere er målsætningen at komme igennem de væsentligste områder for danske virksomheder, uddybes særlige emner: Anvendelsen af framework til strategi-implementering og kontrol og corporate governance.
 
Der lægges vægt på en forståelse af, hvordan kontrolredskaber kombineres og tilpasses til forskellige situationer, og hvilke overvejelser der lægges til grund herfor. Case-analyse er derfor en central del af faget.

 

Fagets forløb.

Fagets overordnede del omhandler ledelsens kontrol i decentrale enheder. Først behandles den overordnede teori om ledelseskontrolproblemer og redskaber, herunder bliver kontrolproblemer defineret og klassificeret. Det primære fokus herefter er anvendelsen af resultatmålinger (KPIer) og disses sammensætning med såvel mere direkte kontroller- eksempelvis overvågning - som mere værdibaserede kontroller – værdier, kultur. Der gås i dybden med definition af indhold og muligheder for måling af resultater, såvel relativt hårde økonomiske data som mere "bløde" målinger. Herunder indgår og udbygges målinger, der kendes fra virksomhedens økonomistyring. Disse udvides med målinger på forskellige organisatoriske enheder, herunder profitcentre og investeringscentre. Fordele og ulemper ved design af forskellige belønningssystemer på baggrund af målingerne – bonusordning, forfremmelser, aktiebaseret aflønning – behandles. Desuden behandles målinger i CSR styring, idet dette område  ofte giver udfordringer i form af vanskeligt kvantificerbare målsætninger. De særlige vanskeligheder ved måling af resultater og derpå baserede kontroller i non-profit organisationer afslutter den overordnede del.
 
Det første specielle fokusområde er anvendelsen af frameworks til at understøtte strategiimpletering. For at opnå implementering af strategien er det væsentligt, at denne gøres målbar, at målsætninger kan formuleres konkret, og at opfølgning kan ske på målbare resultater. En vigtig forudsætning herfor er forståelse for og evne til at eksplicitere målsætninger, formulere målinger, definere målingsmetoder og opfølgningsmuligheder.Der tages udgangspunkt i Strategikort og Balanced scorecard modellen som illustration af, hvorledes frameworks opbygges og anvendes. Desuden skal strategikort og balanced scorecards forstås og integreres som vigtige elementer i virksomhedens samlede kontrolsystem.
 
Det andet særlige område er corporate governance, dvs. kontrol med virksomhedens topledelse og dens strategiske beslutninger. De generelle overvejelser indenfor kontrol er de samme på alle niveauer i organisationen, men kontrol med topledelsen giver særlige udfordringer på grund af ledelsens meget udstrakte handlingsfrihed, og fordi de mulige metoder og værktøjer til kontrol ændres. Bestyrelsen og den eksterne revision spiller en hovedrolle i denne sammenhæng, og samtidig anvendes forskellige bonus- og aktiebaserede incitamentskontrakter i udpræget grad. Modulet fokuserer derfor primært på dette. Samfundets regulering indgår naturligvis også.
 
I alle temaer benyttes casearbejde med henblik på at give de studerende en anvendelsesorienteret indlæring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer. Online elementer anvendes til forskellige formål - en understøttelse af begrebsindlæring via quiz elementer, gennemgang af særligt vanskelige punkter i teori og cases (supplerer fremmøde gennemgang) samt oplæg af aktuelle cases fra "pressen".

Undervisningen er centreret om nogle udvalgte kapitler eller artikler og tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

I alt ca. 50 lektioner af 45 minutters varighed

Undervisningsforløb med start i uge 33:

Mulighed 1:
mandag og/eller onsdag, uge 33-43, kl. 17.10

Mulighed 2:
lørdag, uge 33-43, kl. 8.00
Feedback i undervisningen
I timerne kan den studerende få feedback på sine overvejelser til casene fra underviseren og de øvrige deltagere. Dette foregår dels ved gruppediskussioner, dels ved diskussioner for hele holdet.

Quiz-erne giver feedback om den studerendes forståelse af begreber.

De studerende tilbydes en skriftlig opgave (max. 7 sider), hvor de skal analysere en case. Opgaven rettes og der gives ca. 20 minutter feedback til gruppen. Opgaven er frivillig.

Karakteren begrundes som led i eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Undervisningsforberedelse 180 timer
Eksamen / eksamensforberedelse 45 timer
Yderligere oplysninger

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli

Sidst opdateret den 15-06-2021