English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV9006U  Transfer pricing i multinationale koncerner

English Title
Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig / Underviser
    Peder Reuther - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets målsætning er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i dansk lovgivning og international vejledning, herunder OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, som benyttes af de fleste skatteforvaltninger i verden (bl.a. Skattestyrelsen) såvel som virksomheder og rådgivere.
Prøve/delprøver
Transfer pricing i multinationale koncerner:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Sommer, -

Ordinær prøve: juni
Syge- omprøve: august

De præcise datoer oplyses på Digital eksamen.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et bestemt tema indenfor transfer pricing. Temaet danner udgangspunkt for eksaminationen, men eksaminationen kan også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De fleste medarbejdere i multinationale koncerner med ansvar for økonomistyring og/eller finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Cirka 70% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter, og der er et betydeligt fokus på multinationale koncerners skattebetalinger fra såvel nationale skattemyndigheder som nationale og internationale organisationer. Desuden spiller transfer pricing en meget væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af multinationale koncerners skattestrategi.

 

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i den samme referenceramme, som benyttes i praksis. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de væsentligste udfordringer, som alle mellemstore og større koncerner med internationale aktiviteter stilles overfor i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

 

De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber og metodikker, og for, hvordan transfer pricing håndteres i praksis i forskellige koncerner og i forskellige transaktionstyper, herunder fx varesalg, serviceydelser, finansielle transaktioner, omstruktureringer og brug af immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og værdiskabende digital infrastruktur.

 

Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært. Udover at være i tæt berøring med den øvrige internationale skatteret, herunder navnlig CFC-beskatning og tynd kapitalisering, involverer disciplinen også økonomistyring og ledelsesrapportering, risikostyring, værdikædeanalyse og CSR. Hertil har navnlig deleøkonomien, platformsøkonomien, brugerdrevet værdiskabelse, og andre digitaliseringsdrevne fænomener, inden for det sidste årti skabt et yderst spændende og komplekst hjørne af den internationale skatteret, som udfordrer skatterettens traditionalister.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen er centreret om udvalgte kapitler i lærebogsmaterialet, og cases fra (eller inspireret af) praksis.

Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner og cases.

Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.

Desuden anvendes en række videoklip og aktuelle presseklip til at demonstrere forskellige transfer pricing-problematikker i praksis.


Undervisningsperiode:
April - juni, mandage og onsdage kl. 17:10-20:40, i alt 30 lektioner
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 80 timer
Eksamen 25 timer
Yderligere oplysninger

 

Videopræsentation af faget
 

Foreløbig litteratur

OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 2017 (udvalgte kapitler).

 

Transfer Pricing af Jens Wittendorff, Karnov 2020 (udvalgte kapitler)

 

Materialesamling til Transfer Pricing

 

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i februar.

 

 

 

Sidst opdateret den 01-12-2021