English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV9908U  Strategisk kommunikation

English Title
Strategic Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Lars Thøger Christensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organisation
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved kursets afslutning forventes den studerende at:
 • Kunne forklare og problematisere klassiske kommunikationsteoretiske begreber som afsender, budskab, modtager, tale, handling, etc. i såvel konventionelle medier som online.
 • Kunne anvende begreber som corporate branding, public relations og issues management til at analysere, hvorledes virksomheder proaktivt søger at håndtere voksende krav fra interessenter.
 • Kunne identificere og vurdere forskellige tilgange til krisehåndtering, herunder etablering og vedligeholdelse af relationer til medier.
 • Kunne analysere ledelse som kommunikativ praksis med fokus på især identitetsopbygning, organisationsforandring, forhandling og konfliktløsning.
 • Kunne vurdere konkrete kommunikationsstrategiske problemstillinger og løsninger i virksomheder og organisationer med afsæt fagets, begreber, modeller og teorier.
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til begrænsninger i fagets begreber, teorier og perspektiver.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen specielle
Prøve/delprøver
Strategisk kommunikation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven kan blive afviklet som mundtlig eksamen, hvis antallet af tilmeldte til syge/omprøven tilsiger det.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal skrive et essay på basis af en "selvvalgt case", der gør det muligt at demonstrere indsigt i fagets teorier og begreber.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Modulet har fokus på, hvorledes professionel kommunikation praktiseres i vor tids organisationer, der i stigende grad skal opfange og tilgodese krav fra et voksende antal interessenter. Modulet fremhæver både styrker og svagheder i gældende praksis inden for ledelseskommunikation, branding, krisehåndtering og online kommunikation.


Fagmodulet vil især fokusere på følgende emneområder:

 • Grundlæggende kommunikationsteori – og praksis
 • Branding
 • Digitalisering og sociale medier
 • Public relations og issues management
 • Krisekommunikation
 • Medierelationer
 • Ledelseskommunikation
 • Forhandling og relationer
 • Forskel mellem tale og handling

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset afvikles som fremmødeundervisning med visse online elementer.

Undervisningen gennemføres som dialogforelæsninger iblandet diverse øvelser og mini-cases, der opsamles med efterfølgende plenumdebat. Der lægges stor vægt på samspillet mellem nuanceret teoriforståelse og praktisk anvendelighed, der inkluderer de studerendes egne erfaringer.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning og eksamen 110 timer
Tilstedeværelse 32 timer
Eksamensaktiviteter 24 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen vil finde sted tirsdage og torsdage kl. 17.10-20.40 i ugerne 37-40. 

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 01-07-2021