English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1001U  Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

English Title
Market and regulation focusing on the internal market and climate goals

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 09-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål at den studerende ved prøven skal kunne:
  • Redegøre for de grundlæggende retskilder i dansk ret, EU-ret og international ret
  • Præsentere forståelse for retskildernes systematik, indbyrdes vægtning og hjemmelsgrundlag
  • Redegøre for samspillet mellem dansk ret, EU-ret og international ret
  • Analysere de i faget anvendte retsregler, især om indre marked og klima, fra et virksomhedsperspektiv
  • Præsentere forståelse for løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen begrænsning på omfanget af den skriftlige besvarelse
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Eksamen er en skriftlig hjemmeopgave på 3 timer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer den studerende til juridisk metode og forståelse af retskilder på nationalt, EU og internationalt niveau og deres indbyrdes forhold. Juridisk metode er indføring i det grundlag, hvorpå juridiske svar gives. Gennem juridisk metode vil den studerende derfor være i stand til at diskutere, identificere og analysere konkrete juridiske løsningsforslag til juridiske problemsstillinger. Faget centrerer sig om det indre marked og klimamål. De studerende vil gennem forelæsninger, cases og diskussioner lære at analysere de relevante retsregler på konkrete problemstillinger angående det indre marked og klimamål.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som udgangspunkt som fremmødeundervisning. Der er dog mulighed for at undervisningen vil foregå som delvist fremmøde og online. Den præcise plan vil fremgå af lektionsplanen Der vil i undervisningen være en blanding af mindre forelæsninger, brug af cases, gruppearbejde og dialog, mundtligt såvel som skriftligt, mellem underviser og de studerende. Der vil desuden være adgang til onlinetests undervejs i forløbet via quizzer.
Feedback i undervisningen
Feedback sker direkte og mundtligt ved fremmødeundervisningen. Undervisningens pædagogiske form indeholder mange elementer af refleksion, skabt af dialog mellem de studerende og mellem underviseren. Underviseren giver dels feedback på indbyrdes diskussion mellem de studerende og direkte feedback på alle de refleksioner, de studerende bidrager med i selve undervisningen gennem de mundtlige øvelser, der er indbygget i undervisningen og via online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse 108 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag i uge 34-37 kl. 9.50 - 17.00

Foreløbig litteratur
- Nielsen og Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 5. udgave, 2017
- Materialesamling
Sidst opdateret den 09-03-2021