English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1003U  Aftaler med den offentlige sektor

English Title
Contracts with the public sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Kim Østergaard - CBS Law
Kursusadministration: hdk@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 14-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum, kan:

- redegøre for virksomheders og personers retsstilling i forbindelse med aftalers indgåelse og opfyldelse

- identificere aftale- og obligationsretlige problemstillinger i konkrete eksempler

- placere konkrete aftale- og obligationsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
analysere konkrete aftale- og obligationsretlige problemstillinger

- argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition

- præsentere aftale- og obligationsretlige problemer, løsninger og argumentere på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger og begreber
  • Redegøre for aftalers vedtagelse
  • Redegøre for aftalers gyldighed
  • Redegøre for aftalers fortolkning og udfyldning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridiske forudsætninger svarende til bestået HD 1. del.
Prøve/delprøver
Aftaler med den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende indleder eksamen med en kort præsentation af den eller de aftale- og/eller obligationsretlige problemstillinger, der ønskes analyseret med udgangspunkt i den indleverede synopisis. Herefter foregår eksamen som en samtale mellem eksaminator og studerende med udgangspunkt i synopsisen. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give den studerende forudsætninger for at være fortrolig med de centrale principper for aftalers indgåelse og den almene obligationsret som den overordnede ramme for de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter. Samspillet mellem obligationsrettens almindelige og specielle del inddrages ligeledes med udgangspunkt i en række udvalgte kontrakttyper.  

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som fremmødeundervisning.Dog vil undervisningen blive streamet og optaget, således at dem der ikke har mulighed for at være tid stede i klassen også kan følge med i undervisningen. I løbet af undervisningsdagen vil der dog være dele der ikke bliver streamet, såsom gruppearbejde

Beskrivelse af undervisningsformer
1. Forelæsninger. Klassiske forelæsninger på bestemte temaer. Læseplanen angiver læringsmålet for enhver forelæsning. Dette mål opnås ved, at den studerende forbereder indlæringen ved forelæsningen ved at studere det pensum og. opgaver/cases, der også fremgår af læseplanen.

2. Interaktive cases. I forbindelse med nogle forelæsninger vil den studerende få udleveret særlige cases, der nogen gange skal løses individuelt, andre gange i fællesskab med medstuderende.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i diskussioner i løbet af forelæsningerne såvel ved fremmøde som ved evt. online undervisning, dels i forbindelse med gennemgangen af de interaktive øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 80 timer
Cases og fremlæggese 15 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Eksamen 1 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag i uge 45-48 kl. 9.50 - 17.00

Foreløbig litteratur

Oplyses inden studiestart 

Sidst opdateret den 14-06-2021