English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1004U  Udbudsstrategi i et markedsperspektiv

English Title
Procurement strategy in a market perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Sarah Maria Denta - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er kursets formål at den studerende får kendskab til strategisk indkøb og viden om hvad begrebet omfatter således at den studerende bibringes værktøjer til at arbejde med strategisk indkøb i praksis
  • Forståelse for den juridiske ramme for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud
  • Markedsanalyser, markedstilgang, leverandørsamarbejde og kommunikation med leverandører.
  • Strategisk indkøb, herunder tilrettelæggelse af udbudsplan.
  • Perspektivering med fokus på forberedelse af synopsis.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende kendskab til udbud, indkøb, kontraktret erhvervet teoretisk og/eller i praksis.
Prøve/delprøver
Udbudsstrategi i et markedsperspektiv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

På kurset er der fokus på, hvorledes der bedrives egentligt strategisk indkøb, og hvordan fokus flyttes fra at overholde udbudsplan og udbudsregler til et reelt strategisk fokus på og formål med de enkelte indkøb, herunder fokus på markedsstrukturer samt aktiv inddragelse af markedet i tilrettelæggelsen af udbudsplan og de enkelte udbudsformer.

 

På kurset veksles mellem egentlig undervisning med fokus på teoretisk viden og aktiv studenterinddragelse gennem arbejde med cases, workshop og lignende for derigennem at ruste de studerende til at anvende den opnåede teoretiske viden i praksis.

 

 

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der veksles mellem egentlig teoretisk undervisning og aktiv undervisning med inddragelse af de studerende bl.a. ved arbejde med cases og i workshop-form.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i forbindelse med gennemgang/diskussioner af de i kurset inddragne cases.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 80 timer
Cases og fremlæggelse 15 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Eksamen 0,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Afv. info

Foreløbig litteratur

Litteraturliste:

Sidst opdateret den 07-06-2021