English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1005U  Procurement og supply chain i et markedsperspektiv

English Title
Procurement and supply chain in a market perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • OM
    Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
  • Kim Østergaard - CBS Law
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 07-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere og forklare modeller og teorier til belysning af strategisk indkøb, sourcing og forsyningsledelse.
  • Anvende modeller og teorier til kritisk refleksion over muligheder og begrænsning for strategisk indkøb, sourcing og forsyningsledelse i egen organisation og supply chain eller anden empirisk kontekst.
  • Reflektere over teoriernes og modellernes relevans og anvendelighed.
Prøve/delprøver
Procurement og supply chain i et markedsperspektiv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdele i fire hovedområder.

 

Faget tager afsæt i en introduktion til indkøb og supply chain management. I denne del gives en grundig indføring i indkøbsprocessen, samt de væsentligste aspekter af supply chain management.

 

Fagets anden del omfatter en indføring i centrale indkøbsanalyser og udarbejdelse af indkøbs- og supply chain strategi.

 

Kontraktindgåelse og forhandling er overskriften på fagets tredje hovedområde. Her opbygges en teoretisk indsigt i forhandlingens mekanismer.

 

Endelig i fagets sidste og fjerde hovedområde behandles udvikling af leverandører og leverandørrelationer. Særligt skabes der grundlag for analyse og udvikling af værdiskabelse, tillid, magt og attraktivitet i køberorganisationens relationer med de strategiske vigtige leverandører.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget anvender et varierende udvalg af undervisningsmetoder, herunder case-baseret undervisning og diskussion samt litteratur/teori-baseret diskussion samt deltager-fremlæggelser. Faget er dialog-baseret, og deltagere skal derfor forvente en høj grad af involvering. Workshops i form af case-analyser og øvelser samt præsentation og diskussion er en naturlig integreret del af faget samt fremmødeundervisningen.
Feedback i undervisningen
Deltagerne kan opnå feedback gennem forskellige kilder: Disse er:
- Personlige diskussioner med underviserne og kursusansvarlig ved brug af officehours.
- Case-opgaver og øvelser ved fremmødeundervisning.
- Deltager præsentationer ved fremmødeundervisning.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Arbejde mellem fremmøde (Læse, Øvelser og Case-analyser mv.) 64 timer
Forberedelse til og gennemførsel af eksamen 42 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Afv. info

Foreløbig litteratur
Samling af artikler, bogkapitler og cases.  
Sidst opdateret den 07-06-2021