English   Danish

2021/2022  DIP-DOPMO1003U  Performance management

English Title
Performance management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 10-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Viden
På det teoretiske område udvikles de studerendes viden, så de kan analysere performance management problemer

Færdigheder
På det praktiske niveau udvikles de studerendes færdigheder, så de bedre vil være i stand til at løse praktiske problemstillinger omkring performance management.

Kompetencer
De studerendes kompetencer udvikles i retning af at kunne kombinere teori og praksis i form af at belyse komplekse performance management og komme med løsningsforslag.

Eksamensmål: For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
  • • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
  • • Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
  • • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien.
  • • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Prøve/delprøver
Performance Management:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer, Ordinær eksamen i april. Reeksamen i maj/juni.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende der ikke har afleveret synopsis ifm. den ordinære eksamen skal aflevere en synopsis.

Studerende der har afleveret en synopsis ifm. med den ordinære eksamen skal genindlevere en synopsis. Ved genindlevering kan man vælge følgende:
- Aflevere den samme synopsis igen
- Aflevere en tilrettet udgave af synopsis
- Aflevere en helt ny synopsis
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

 

Faget er til dels et progressionsfag til økonomistyringsfaget fra 1. semester, men med et større fokus på non-finansielle målinger og de motivationsmæssige aspekter ved at ’lede gennem tal’ og incitamenter. Formålet med faget er at udvikle de studerendes syn på de udfordringer, der opstår i forbindelse med at udvikle performance management systemer til en række forskellige formål. Faget er tværfagligt og trækker på økonomisk teori såvel som psykologisk, sociologisk og politisk teori.

 

Indhold

Faget er bygget op omkring 3 overordnede temaer:

 

 

Tema 1: Præstationsmålinger og bonussystemer: Præstationsmålinger bruges ofte direkte i forbindelse med bonusudbetaling. Det er imidlertid vigtigt, at systemerne er designet rigtigt for at sikre, at den adfærd som systemerne ansporer til er i overensstemmelse med de pågældendes organisationers målsætninger. I dette tema diskutere forskellige former for designvalg i relation til målinger og evalueringer som hver har deres fordele og ulempe. Vi vil blandt andet analysere, udfordringerne i forbindelse med incitamentssystemer forbundet med gruppemål.

 

Tema 2: Præstationsmålinger, meritokrati og forfremmelse: Præstationsmålinger og evalueringer bruges ikke kun til direkte udbetaling af bonus. I mange virksomheder er præstationsmålinger og –evalueringer vigtigste rolle at fungere som input til lønstigninger og forfremmelse. I disse situationer er spørgsmål om retfærdighed, favoritisme og sågar diskrimination ofte centrale, og et gennemgående tema er om hvilken rolle en persons historiske præstationer skal spille i forbindelse med en forfremmelsessituation.

 

Tema 3: Præstationsmålinger, indre motivation og læring: Præstationsmålinger og evalueringer bruges ikke kun i forbindelse med ydre belønning (bonus, lønstigninger og forfremmelser), og noget forskning peger ligefrem på, at det er skadeligt for motivationen at koble præstationsmålinger for tæt op på ydre belønning, da det kan skade den indre motivation og læring.   

Beskrivelse af undervisningsformer
52 timer. 12 af lektionerne vil foregå som særlige online feedbacksessions. Placeringen af disse lektioner fastlægges i undervisningen.
Feedback i undervisningen
Der er en del caseopgaver som løses og diskuteres i undervisningen. Der bliver feedback på de studerende løsning af casene.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 52 timer
Forberedelse og eksamen 220 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Afv. info

 

Foreløbig litteratur

Diverse artikler

Sidst opdateret den 10-06-2021