English   Danish

2021/2022  DIP-DOPMO1004U  Business Project

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Fagansvarlig ´: Kim Pedersen
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 14-06-2021

Relevante links

Læringsmål
VIDEN
De studerende udvikler deres teoretiske og praktiske viden i forbindelse med at kunne applicere teoretisk viden på praktiske problemstillinger

FÆRDIGHEDER
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificerer en relevant problemstilling samt vurdere, begrunde og vælge relevante teorier til at løse den konkrete problemstilling.
• Skrive og formidle et projekt i et klart og præcist sprog.

KOMPETENCER
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
 • Selvstændigt redegøre for den valgte problemstilling og dens relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov
 • Selvstændigt redegøre for den valgte problemstilling og dens relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov
 • Kunne begrunde valg af metode, dataindsamling og analyse
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende EKSAMENSMÅL:
 • Foretage analytiske overvejelser, præsentere og forsvare disse set i forhold til den valgte problemstilling og i relation til de faglige elementer fra pensum som der trækkes på
 • Reflektere over relationen mellem identifikation af problemstilling, analyse og løsningsforslag og identificerede og/eller oplevede udfordringer ved forsøg på at løse problemstillingen.
 • Redegøre selvstændigt for den valgte løsning og dens relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov.
Prøve/delprøver
Business Project:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Projektrapporten udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Er antallet af studerende mindre end 3 er der mulighed for at gruppen kan aflevere mellem 15 sider og max. 20 sider. Det er ikke muligt at skrive projektet alene.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer, Ordinær eksamen i maj. Reeksamen i juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektet, men kan omfatte andre teorier og modeller fra pensum, der kunne have været bragt i anvendelse til analyse og løsning af den opstillede problemstilling

Kursets indhold, forløb og pædagogik
 • De studerende skal i grupper på 3-4 personer udarbejde et projekt baseret på en problemstilling indenfor et eller flere af HD-ØP’s fagområder – økonomistyring, organisation og performance management. Projektet skal tage udgangspunkt i en konkret virksomhed og skal træne de studerende i at anvende teori på konkrete problemstillinger.
Beskrivelse af undervisningsformer
Der vil pædagogisk blive anvendt såvel vejledning som traditionel tilstedeværelsesundervisning men tillige både elementer af blended learning (bl.a. fremmødeundervisning/​vejledning med online-elementer) og vejledning på onlinebasis.
Feedback i undervisningen
Vejledning
Studenterarbejdstimer
Vejledning 6 timer
Undervisning 6 timer
Forberelse og eksamen 125,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Afv. info

 

Foreløbig litteratur

Der kommer i januar supplerende litteratur om projekt/metode. Fagansvarlig melder ud om det.

Sidst opdateret den 14-06-2021