English   Danish

2021/2022  DIP-DORGO1022U  Organisation og Ledelse - grundmodul

English Title
Organisation og Ledelse - grundmodul

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 10-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved fagets afslutning opfylde følgende læringsmål:

• Den studerende skal identificere og afgrænse organisatoriske/​ledelsesmæssige problemer.
• Den studerende skal identificere og diskutere hvilke informationer der er nødvendige/ og brugbare for at kunne analysere problemet.
• Den studerende skal foretage et begrundet til- og fravalg af teori indenfor pensum til at analysere den valgte problemstilling
• Den studerende skal analysere den valgte problemstilling med hjælp af valgt teori og konkludere på sin problemstilling.
• Den studerende skal formulere sig på en sproglig korrekt, klar og sammenhængende måde.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
På Organisation og ledelse - Grundmodul skal der laves 3 individuelle hjemmeopgaver som bygger oven på hinanden samt gives feedback på medstuderendes opgaver. Den tredje og dermed sidste hjemmeopgave inkl. feedback er obligatorisk og skal laves for at kunne indstille sig til eksamen.

Formålet med hjemmeopgaverne er at udvikle de studerendes evne til at udpege og analysere en organisatorisk virkelighed på en systematisk og detaljeret måde. I forhold til de individuelle hjemmeopgaver arbejder vi ligeledes med, at I som studerende læser hinandens opgaver og giver kommentarer og feedback til disse i et særligt online system som hedder Peergrade. Feedback gives ifølge et struktureret skema som det online-system vi bruger, tilbyder.

Instruktioner til opgaven gives i undervisningen herunder hvor mange sider de enkelte opgaver må være. En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal., ekskl. litteraturliste.
Prøve/delprøver
Organisation og ledelse - grundmodul:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 50
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.

 

Vi fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:

 • Organisationsstrukturer, -processer og -systemer, og deres betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter, især ift. beslutnings-, samarbejds-, og styrings processer
 • Strategisk ledelse, hvilket omhandler hvordan en organisation finder og skaber retning i alle forskellige aktiviteter, ud fra forståelse af organisationens omgivelser, konkurrenter, ressourcer, mv, og hvordan en sådan forståelse kan blive til handling
 • Organisationskultur og betydningen for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen, samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
 • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppe- og samarbejdsprocesser, samt kompetenceudvikling
Beskrivelse af undervisningsformer
Workshopsundervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med små individuelle hjemmeopgaver hvor de skal lave peer-to-peer fedback. De studerende får også løbende feedback ved undervisningen, igennem online-diskussioner og online quizzes i løbet af faget.
Studenterarbejdstimer
Fremmøde/Workshops 63 timer
Individuelt arbejde og eksamen 387 timer
Yderligere oplysninger

Workshopsundervisningen foregår fredag og lørdag i uge 35, 39, 44 og 48.

 

Imellem hver workshop vil der foregår Blended Learning aktiviteter

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

 

 • Jacobsen, D. og Thorsvik, J. (2014). Hvordanorganisationerfungererenindføringiorganisationog ledelse3.udg. Hans Reitzels Forlag, ISBN nr.: 9788741258607
 • Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin & P. Regnér (2017). Fundamentals of Strategy. Pearson Education, 4. edition. ISBN: 9781292209067
 • Stringer, Ernest T. (2014): Action Research. Sage, 4. Edition, ISBN nr.: 9781452205083.
 • Ingemann, J. H., Kjeldsen, L., Nørup, I. & Rasmussen, S. (2018). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. København: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759329535
 • Axelson, Barbro Lennéer og Thylefors, Ingela (2006 ). ArbejdsgruppenspsykologiDetpsykosociale arbejdsmiljø, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN: 9788741203577
 • Kompendium : ’Organisation og ledelse – grundmodul’, 2020. ISBN: xxx
Sidst opdateret den 10-06-2021