English   Danish

2021/2022  DIP-DREGO1030U  Forretningsforståelse og økonomi

English Title
Business understanding and efficiency

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Ideen med faget er, at give de studerende en introduktion til fagområderne forretningsanalyse og forretningsudvikling samt implementering af virksomhedens forretningsplaner. De studerende skal kunne redegøre for nogle af de overvejelser, problemstillinger og krydspres, som topledelsen er konfronteret med, når den arbejder med organisationers overordnede og langsigtede udvikling ud fra en forestilling om effektivitet og optimering. Mere konkret skal den studerende kunne:
  • Beskrive og forklare fagets begreber, modeller, processer og perspektiver
  • Anvende fagets begreber, modeller, processer og perspektiver til at identificere overordnede problemer i virksomheder og brancher og fremkomme med løsninger herpå
  • Diskuterer muligheder og begrænsninger ved fagets begreber, modeller og processer bl.a. ud fra fagets perspektiver
Prøve/delprøver
Forretningsforståelse og økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær prøve: start januar
Syge- omprøve: uge 8

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et spørgsmål og skal først redegøre for et eller flere af fagets begreber, modeller eller processer. Det pågældende begreb, model eller proces skal herefter eksemplificeres på en specifik case for at identificere problemer og situationen gennemføre analyser og fremkomme med konklusioner.

Endelig skal den studerende diskuterer muligheder og begrænsninger ved det pågældende begreb, model eller proces eventuelt ud fra et bestemt fagligt perspektiv.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold
Ideen med faget forretningsforståelse og økonomi på HD studiet i Regnskab & Økonomistyring er, at skabe et kvalitativt systematisk analytisk grundlag for evaluering af virksomheders og branchers indtjeningspotentiale og forretningsrisici. Virksomhedens økonomiske værdiskabelse og forretningsrisici antages at hænger sammen med dens positionering i markedet, dens udvikling af ressourcer og kompetencer samt dens koncern-, konkurrence- og vækstplaner. Endvidere hænger dette også sammen med dens tiltag til at gennemfører sine forretningsplaner.

En kvalitativ forretnings analyse af virksomhedens indtjeningspotentiale og forretningsrisici antages, at ligge forud for udarbejdelse af virksomheders budgetter og estimering af virksomheders fremtidige cash flow strømme. Tilsvarende antages disse forretningsmæssige analyser i samspil med bl.a. virksomheders eksterne regnskabsrapporter, at kunne fungere som grundlag for evaluering af virksomheders kreditværdighed, aktiekursudvikling samt af deres fortsatte drift og forretningsprocesser. Faget antages herved at have en relevans for både dem der udarbejder regnskaber og budgetter, for kreditgivere og aktieanalytikere samt for revisorer.

I faget ses først på en række grundbegreber såsom virksomheders mission, vision og strategi samt sondringen imellem strategi på koncern niveau og det enkelte forretnings område. I tilknytning hertil præsenteres en række overordnede perspektiver på virksomheden.

Dernæst præsenteres teknikker til analyse af virksomhedens omgivelser, interne forhold samt dens politiske kontekst. For omgivelserne ser vi på de overordnede erhvervsbetingelser, på selve branchen samt på virksomhedens nærmeste interessenter. For virksomheden ses på aktiviteter, ressourcer og kompetencer. Omkring den politiske kontekst ses på ’corporate governance’, CSR og interessent analyse.

 

Herefter ser vi på virksomhedens forretningsudvikling og her på udvikling af planer for, hvordan virksomhedens fremover skal konkurrerer samt på koncernledelsens overordnede opgaver, roller og styring af porteføljen af forretningsområder. Dette leder videre over i at se på virksomhedens vækstretning og vækstmetoder. Endelig kommer vi ind på virksomheders internationalisering og innovation. Denne del afrundes med en model for evaluering af virksomhedens planer for forretningsudvikling.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Faget består af 10 undervisningsgange af 3 x 45 minutters varighed på hold af ca. 50 deltagere. Der veksles imellem overbliksforelæsning, klassedialog, gruppearbejde, studenterpræsentationer, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Denne form tilstræbes både ved fremmøde undervisning og ved online undervisning.
Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Undervejs i forløbet gives der, udover undervisningen på øvelsesholdene, tre online storholdsforelæsninger af hver 3 x 45 minutters varighed for at tilvejebringe et overblik over faget. I storholdsforelæsninger indgår quizzer.

Hele undervisningsforløbet er understøttet af 23 timers video klip, hvor alle modeller og begreber gennemgås, og der er derudover yderligere quizzer til rådighed


Undervisningsperiode: uge 44-50.
Muligheder for undervisningsforløb:
1) Hverdagshold: tirsdage og torsdage kl. 17.10-19.45
2) Lørdagshold: lørdage kl. 9.00-14.00
3) Online hverdag
Feedback i undervisningen
De studerende får mundtlig feedback på deres gruppe præsentationer i undervisningen.

Samt gennem Canvas quizzes hvor der ved gennemførelse automatisk gives feedback på besvarelsen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning øvelseshold 30 timer
Undervisning storhold 9 timer
Eksamen 48 timer
Forberedelse 63 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i september

Sidst opdateret den 22-02-2021