English   Danish

2021/2022  DIP-DREGO1031U  Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

English Title
Seminar in Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for en række regnskabs- og økonomistyringsmæssige problemstillinger og i forbindelse hermed kunne reflektere over og anvende relevante regnskabsteorier, modeller og metoder til løsningen heraf.

Den studerende skal endvidere udvikle en kompetence i at fremlægge en udvalgt regnskabsmæssig problemstilling skriftligt og mundtligt over for andre og i at kunne forholde sig fagligt kritisk til andres analyser og løsningsforslag.

Endelig skal seminaret udvikle den studerendes evne til at foretage større sammenhængende regnskabs- og økonomistyringsmæssige analyser på et akademisk grundlag som en træning til det senere afgangsprojekt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget udgør et progressivt forløb, hvorfor der gælder følgende forudsætning for tilmelding til Seminarrækken

1) Den studerende har været udprøvet eller er tilmeldt prøverne i de obligatoriske fag (Eksternt regnskab, Økonomistyring, Forretningforståelse og økonomi)

2) Den studerende har været udprøvet eller er tilmeldt prøverne i valgfag på i alt 15 ECTS
Prøve/delprøver
Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Ordinær seminar afviklings i december.

Syge- omprøve slut februar / start marts
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Individuel mundtlig prøve på 20 min. på baggrund af skriftligt produkt lavet som gruppe eller individuelt.

Gruppeaflevering max. 25 sider
Individuelt produkt på 10 - 15 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende danner selv grupper på 3 personer. Der gives normalt ikke dispensation til ændring af gruppestørrelse.

 

Seminargrupperne skal: 

  • Skrive og aflevere et seminar på max. 25 sider (vægter 60% af den samlede karakter).
  • Mundtligt forsvare deres eget seminar (vægter 20% af den samlede karakter).
  • Være opponent på et andet seminar (vægter 20% af den samlede karakter).

 

Der afsættes 1 lektion (45 min.) til hver seminargennemgang, hvor seminargruppen henholdsvis forsvarer deres skriftlige produkt og modtager konstruktiv kritik fra opponenterne.

 

Læs nærmere om afviklingen af seminarforløbet længere nede.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Såvel obligatoriske fag som HD(R) valgfag udbyder alle en række faglige temaer (4-8 stk.), som seminargrupperne kan vælge at skrive indenfor. Det er en forudsætning for at skrive seminar i et givet fag, at man som studerende har været til eksamen/er tilmeldt eksamen i faget. Seminargrupperne vælger inden for hvilket fag, de vil skrive, ud fra et "først til mølle" princip, idet der inden for alle fag er begrænsninger mht., hvor mange grupper, der kan skrive seminar. Indenfor det enkelte fags udbudte temaer kan seminargrupperne frit vælge, hvilket tema de ønsker at skrive om. Seminargrupperne formulerer herefter selv det endelige emne inden for det tema de har valgt at skrive om. Emnet skal godkendes af seminarvejlederen.

 

Seminarrækken starter med en opstartslektion, hvor den fagansvarlige lærer perspektiverer de faglige temaer, der kan skrives indenfor. Herudover har opstartslektionen til formål at sikre, at alle studerende er placeret i en seminargruppe.

 

Herefter udarbejder seminargrupperne udkast til det emne, de konkret vil skrive om. Hver gruppe tildeles en vejleder og 2 timers vejledning. Vejledningen er primært tiltænkt begyndelsen af skriveprocessen, hvor problemformulering skal udarbejdes og disponeringen af seminaret skal afklares. Der kan dog også ske vejledning ved udvalgte problemstillinger senere i skriveprocessen. 

 

Der afsættes 1 lektion til hver seminargennemgang, hvor seminargruppen henholdsvis forsvarer deres skriftlige produkt og modtager konstruktiv kritik fra opponenterne.

 

Afviklingen kan forløbe således:  
•    Seminargruppen præsenterer, perspektiverer og reflekterer over deres seminar

     (ca. 10 min.).
•    Opponentgruppen giver en forberedt underbygget kritik af det foreliggende

      seminar (ca. 15 min.).
•    Opponentgruppen fremlægger nogle emner, der relaterer sig til seminaret, til åben

     diskussion (ca. 15 min.).
•    Seminarvejlederens afsluttende kritik af dels det præsenterede seminar og dels af

     forløbet på seminargennemgangen (ca. 5 min.). 

 

Bedømmelsen gives som en karakter efter 7-trinsskalaen. I bedømmelsen indgår: 
•    Det skriftlige seminar (vægt 60%)
•    Forsvar af gruppens eget seminar (vægt 20%)
•    Opponering af en anden gruppes seminar (vægt 20%)

 

Der gives individuel karakter til seminargruppens medlemmer. Der medvirker ikke ekstern censur.

Beskrivelse af undervisningsformer
Opstartsforelæsning.
Individuel vejledning af seminargrupper.
Dialogbaseret undervisning i forbindelse med forsvar af eget seminar samt opponering på anden gruppes seminar.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback gives kollektivt til fremmødeundervisningen på baggrund af de studerendes skriftlige seminar samt mundtlige forsvar og opponering.

Der gives endvidere individuel feedback I form af den vejledning, som gives ved udarbejdelsen af seminarets skriftlige del.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse af seminarets skriftlige del 110 timer
Forsvar af eget seminar 10 timer
Opponering 30 timer
Yderligere oplysninger

Efterår 2021

Undervisning: Start september uge 36

Eksamensafvikling: Uge 49 og 50


 

Sidst opdateret den 17-06-2021