English   Danish

2021/2022  DIP-DREGO1042U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 17-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder.

Fagets fokus er rettet mod de problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer. Fagets ambition er dels at bibringe de studerende en grundig viden om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og dels at gøre de studerende i stand til selv at udarbejde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Derudover er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over økonomistyringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår, Ordinær prøve: April

Syge- omprøve: Maj

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

Ved mundtlig prøve gælder følgende: 


Eksaminanden trækker et spørgsmål, hvorefter det forventes, at denne indledningsvist er initiativtager til en præsentation og diskussion af det udtrukne faglige tema. Eksamen består herefter af en dialogbaseret udprøvning af eksaminanden.


Spørgsmålene tager udgangspunkt i fagets læringsmål og obligatoriske litteratur. 

Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:

  • Aktivitetsbudgetteringsmetoder - indhold, opbygning og anvendelse.
  • Standardomkostningsregnskabets idé og metode.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:

Faget kan opdeles i fire hovedområder.
 
Det første hovedområde lægger ud med at behandle økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante. Dernæst sættes fokus på virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem virksomhedens indtægts- og omkostningsside skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler omkostningsstruktur, omkostningsklassifikation og omkostningsterminologi, herunder ligheder og forskelle mellem dansk og international terminologi. Opstilling af bidrags- og fordelingsregnskaber behandles kritisk med henblik på at afdække metodernes styrker og svagheder.
 
Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyring i et beslutningsorienteret perspektiv. Denne del behandler konstruktion og anvendelse af økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, leverandør- og lagerstyring, mv.
 
Det tredje hovedområde behandler økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring.Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj til koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Budgetstyringen behandles dybgående i relation til virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsdybde/behov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.
 
Fagets fjerde og sidste hovedområde behandler virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Forskellige principper for opgørelse af indtægter og omkostninger behandles i relation til virksomhedens lønsomhedsopgørelser. I forlængelse heraf behandles centrale temaer som budgetkontrol og standardomkostningsregnskab.
 
Alle hovedområder understøttes af øvelsesopgaver med henblik på at give de studerende en anvendelsesorienteret indlæring.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Faget indeholder ca. 60 lektioner af 45 minutters varighed. Undervisningen foregår på hold af ca. 50 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejde, småøvelser og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Muligheder for undervisningsforløb:

Mulighed 1: Tirsdag og/eller torsdag, uge 4-15, kl. 17.10 - 20.40 (på campus)

Mulighed 2: Lørdagshold: Uge 3-15, kl. 9.00-14.00 (på campus)

Mulighed 3: Online hverdage tirsdag og/eller torsdag, uge 4-15, kl. 17.10 - 20.40
Det er kun undervisningen der er online - eksamen vil være fysisk på CBS.

(med forbehold for ændringer i tidspunkt)
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen samt en kort mundtlig feedback ved den mundtlige eksamen.

De studerende har derudover under hele kurset adgang til ca. 20 quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. Dvs. at den studerende får at vide hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg
Studenterarbejdstimer
Undervisning øvelseshold 60 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 195 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på My.cbs.dk og CBS Canvas december/​januar.

Sidst opdateret den 17-06-2021