English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO1001U  Markedsforståelse og kundebehov

English Title
Strategic Market and User Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Innovation/Innovation
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Som det første fagmodul på HD-SM, er det centralt, at det giver den studerende en forståelse for hvad der kendetegner et marked herunder rammevilkår, konkurrenter og kunder samt på hvordan virksomheder kan agere i forskellige typer af markeder; international, nationale, produkter og serviceydelser.
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til fagets centrale problemstillinger
 • Opnå forståelse for, hvordan strategisk markedsledelse kan ses som en central fornyelsesproces i virksomheden, herunder forretningsudvikling
 • Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring markeds- og kundeforståelse, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
 • Udvikle kompetencer med hensyn til at udtænke, formulere og gennemføre strategiske forandringer, som styrker en virksomheds markedsposition
 • Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem inden for problemfeltet
 • Kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan agere i sit marked og i forhold til sine kunder
 • Kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling og håndtering af marked og kunder i egen organisation
Prøve/delprøver
Markedsforståelse og kundebehov:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende viden om og forståelse for centrale begreber, teorier og metoder, der omhandler styring af en given virksomheds innovative aktiviteter i form af produkter, serviceydelser og procesinnovation – såvel nationalt som internationalt.

 

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markedsmæssige, kulturelle, konkurrencemæssige og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke en given virksomheds innovationsbeslutninger.

 

Fagmodulet anlægger en markedsorienteret tilgang, men bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.

 

Kurset vil især fokusere på følgende emneområder:

 • Centrale begreber, modeller og teorier inden for markedsledelse
 • Omverdens analyser og strategisk usikkerhed/scenario formulering som fx Markedsanalyse, PEST(EL)
 • Porters 5 Forces og Co-opetition
 • Aakers strategiske vækststrategier 
 • Business Model Canvas som ramme for forretningsmodeller i lyset af forskellige strategier, herunder BCG Matrix, Porters Value Chain, Blue Ocean og Value-Shop
 • Markedsorientering og innovation
 • Identifikation af kundebehov og værdiskabelsen. 
 • Markting mix’et og de 7 P’er, 
 • Value Proposition Design og Job-to-be-done 
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt gruppearbejde med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
Der ydes feedback i form af ....
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, herunder hjemmeopgaver 100 timer
Tilstedeværelse 30 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på mandage og torsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 34-38 eller i weekenderne i uge 36 og 38.

Sidst opdateret den 22-06-2021