English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO1002U  Kommunikation og salgskanaler

English Title
Communications and Channels

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 16-08-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Studerende har viden om - fagområdets teorier, begreber og modeller og deres anvendelse i praksis
  • Studerende kan - argumentere for og planlægge en kommunikationsindsats - opstille målsætninger for en kommunikationsindsats - tilrettelægge research design for måling af kampagnens effekter - iværksætte aktiviteter til opbygning og styrkelse af et brand - vurdere og selektere de mest optimale salgskanaler for et givent produkt - -
Forudsætninger for at deltage i kurset
Generel basisviden om markedsføring, markedsforståelse og tilfredsstillelse af kundebehov
Prøve/delprøver
Kommunikation og salgskanaler:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i fagområdets teorier og modeller for
hvordan forskellige kommunikationsformer kan skabe dialog med og relationer til virksomhedens målgrupper for at realisere strategiske og taktiske målsætninger, herunder opbygning og styrkelse af brands og salg gennem forskellige salgskanaler

Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere og evaluere
effekten af de planlagte/iværksatte kommunikations- og salgsaktiviteter, herunder foretage estimater af aktiviteternes lønsomhed (ROI/ROMI) på kort og lang sigt.


Der indgår følgende centrale problemområder:
 Kommunikationsteori- og modeller
 Faser i kommunikationsplanlægningen
 Opstilling af målsætninger for kommunikationsindsatsen
 Generelle teorier om brands og branding.
     Brand identitet og -image
 Brands og deres funktioner for ejere og brugere
 Brandstrategier og deres styrker og svagheder
 Analyse af styrker og svagheder i forskellige promotion parametre
 Kortlægning af offline- og online kontaktpunkter
 Begreber og mekanismer i mediaplanlægningen
 Indsigt i og analytisk/kritisk evaluering af empirisk materiale om
     kommunikationsparametre, medier og mediaplanlægning
 Analysedesigns for målinger af effekt på kort og lang sigt
     Salgskanaler på forskellige markeder og deres muligheder, styrker og svagheder

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger og online-undervisning og dels ved mindre hjemmeopgaver og blended learning elemener (quiz, tests mv.)

Dialogforelæsninger er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt
mindre øvelser, hvor der arbejdes med konkrete kampagner/​problemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Feedback i undervisningen
Der gives plenum feedback på løste hjemmeopgaver og der er automatisk response på quizz´er og tests i blended learning elementer.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, herunder hjemmeopgaver 110 timer
Tilstedeværelse 30 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på: Mandage kl. 17:10-19:45 i uge 39-47 eller lørdage i ugerne 40, 43, 46 og 48 i dagtimerne.

Foreløbig litteratur

Ole E. Andersen og Poul Faarup ”Kommunikation og salgskanaler”, Hans Reitzels Forlag, september 2020, ISBN 978-87-0230-862-4, 1. udgave

 

+ diverse artikler

Sidst opdateret den 16-08-2021