English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO1004U  Markedsføring

English Title
Strategic Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Claus Varnes - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Med udgangspunkt i fagets teorier, modeller og begreber skal den studerende have en tilstrækkelig viden til selvstændigt at kunne identificere og anvende løsningsmodeller på empiriske problemstillinger inden for fagområdets centrale områder og egenhændigt kunne vælge eller sammensætte konsistente handlingsforslag ved udformningen af markedsføringsstrategier på forskellige typer af markeder.
 • Indenfor B2B, B2C, B2G m.fl. - købsadfærd skal den studerende have en dyberegående viden, der muliggør refleksion over teori, metode og praksis.
 • Kunne analysere og vurdere den samlede kunderejse med touch points og tilhørende adfærds styrende parametre. Herunder samspillet mellem problemsøgning og informationstilgængelighed som styrende for adfærdsmønstret.
 • Kunne analysere og vurdere strategiske problemstillinger i relation til virksomheders produkt portefølje, produktpositionering, produktudvikling og -tilpasning med anvendelse af fagmodulets teori- og begrebsapparat.
 • Vurdere behovet for, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgslen, virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige vilkår.
 • Kunne gennemføre en strategisk planlægningsproces og opfølgning for virksomheder, som konkret kan udmunde i forslag til en samlet "go to market" plan.
 • Kunne analysere og vurdere konkurrencen i markedet om at tilfredsstille samme behov, såvel set ud fra udbud som efterspørgsels perspektivet.
 • Kunne forstå og analysere prisen/værdi skabelsen som en strategisk, taktisk og operationel handlingsparameter..
Prøve/delprøver
Markedsføring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne løse komplekse ledelsesopgaver i form af markedsføringsledelse og strategisk markedsplanlægning.

 

Værdiskabelse er omdrejningspunktet for kurset og du bliver i stand til at besvare præcist hvordan værdi bedst skabes og hvordan den mest effektivt leveres i en verden som er mere og mere digitaliseret og globaliseret.

 

Du vil kunne analysere værdikæden og arbejde med dens kompleksitet som et netværk af interesser. Derfor opbygges også en kompetence i at udvikle forretningen, skabe mersalg og skabe vækst med nye serviceydelser, produkter eller forretningsmodeller, og herunder analysere selve kerneforretningen.

 

Generelt vil du få en kompetence i at arbejde brugbart med læring om årsagssammenhæng indenfor marketing og salg for at kunne sige noget systematisk om hvad som virker og ikke gør. Hovedfokus vil i dette kursus være marketing.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
Der ydes feedback i form af online quiz'er, og dialog i løbet af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisningen 90 timer
Tilstedeværeelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på torsdage aftener i uge 39 - 47 eller hver 3. søndage kl. 8.55 - 14.15 i uge 40, 43, 46 og 48

Foreløbig litteratur

Meddeles senere

Sidst opdateret den 22-06-2021