English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO1007U  Praktisk seminar

English Title
Practical Seminar

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Stephen Bruyant-Langer - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdsm@cbs.dk
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
• Have viden om og indsigt i den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis
• Demonstrere evne til at anvende det afsætningsøkonomiske begrebs-, teori- og modelapparat på en konkret praktisk problemstilling
• Identificere og argumentere for væsentlige afsætningsøkonomiske problemstillinger/​muligheder i en given situation og på et givet marked
• Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri ud fra den praktiske situation og den teoretiske forståelse
• Demonstrere evne til at opbygge hypoteser omkring forholdene på et konkret marked herunder angive, hvilke oplysninger det er nødvendigt at indsamle for at kunne drage relevante konklusioner om betydende forhold
• Vise evne til problemidentifikation, problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling med henblik på at kunne diagnosticere et afgrænset problem i en form, der kan styre efterfølgende analyser
  • Udvise et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af seminarets mål og centrale elementer og faglige sammenhænge
  • Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
  • Identificere, vurdere og prioritere de mest centrale problemer på et givet marked, herunder argumentere for foretagne valg
  • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
  • Demonstrere evnen til at reflektere over såvel proces som output
  • Diskutere og kritisere såvel egen som andres seminaropgaver, herunder fremkomme med alternative/konstruktive fremgangsmåder og løsninger, der kan støtte den videre proces med afgangsprojektet
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Mundtlige fremlæggelser mv.
Aktiv deltagelse i det indledende feedback forløb i peergrade.
Prøve/delprøver
Praktisk seminar:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
45 min mundtlig udprøvning i skriftligt produkt pr. studerende.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes med en anden eksamensform, vil sekretariatet give meddelelse om hvordan eksamen bliver afholdt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen - 45 min mundtlig stedprøve (seminar) pba skriftlig produkt. Selve opponeringen i seminarforløbet indgår i bedømmelsen.

Individuel karaktergivning, men mundtlig fremlæggelse i grupper.

Syge-/omprøve - mundtlig stedprøve pba skriftlig produkt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at identificere og diagnosticere et afgrænset problem.

I det praktiske seminar integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag og opgaver i studiet. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar (proseminar) fokuseres på den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer og er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.
 

Det praktiske seminar består af fem adskilte dele:

 

(1): Aktiv deltagelse i indledende feedback forløb online (eg.: Peergrade). Deltagelse er obligatorisk men ikke en del af den samlede bedømmelse.


(2): Udarbejdelse af en individuel skriftlig seminarrapport. Det forudsættes, at den studerende selv fremsætter forslag til emne, som herefter skal godkendes af den studieansvarlige, men der kan også blive udleveret et emne, såfremt dette måtte ønskes. De nærmere tidspunkter meddeles separat.

Seminarrapportens omfang må maks. udgøre 20 normalsider, ex. evt. meget nødvendige bilag.

Der ydes ingen individuel vejledning til seminarrapporten.


(3): En mundtlig del, der består af en kort introduktion til seminarrapporten ved opgaveløseren, efterfulgt af en dialog med og omkring indlæg, kommentarer og spørgsmål fra hovedopponent, de øvrige seminardeltagere samt fra seminarlederen.
Den mundtlige del styres som udgangspunkt af opponenten og har som formål at sikre, at seminarrapporten bliver behandlet på en hensigtsmæssig faglig og pædagogisk måde og ud fra en saglig og konstruktiv debat.
 

(4): Et hovedopponentoplæg
Hovedopponentindlægget må have et omfang på maks. 5 sider og skal indeholde såvel en generel som specifik kritik, herunder forslag til konstruktive ændringer og tilføjelser med henblik på den videre proces samt indeholde udvalgte diskussionsemner.
 

(5): Aktiv deltagelse i seminarrækken i øvrigt. Det forventes tillige, at den studerende aktivt deltager i seminarrækkens diskussioner af medstuderendes seminarer på det respektive seminarhold og selv fremkommer med såvel selvstændig uddybet punkter til diskussion som evt. alternative/ konstruktive betragtninger, der kan støtte opgaveløser med den videre proces med afgangsprojektet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.
Seminarformen skal muliggøre selvstændig argumentation og stillingtagen. Derfor etableres seminargrupper bestående af 4-5 studerende i hver. Den dialogorienterede form og mindre undervisningshold skal muliggøre et aktivt og intensivt undervisningsforløb.
Feedback i undervisningen
Individuel feedback gives både peer-to-peer og i forbindelse med seminarforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til introundervisningen, inkl. tilstedeværelse 15 timer
Seminaropgave & hovedopponentskab 100 timer
Tilstedeværelse, fremlæggelse og hovedkritik 20 timer
Yderligere oplysninger

Praktisk seminar ligger fra uge 48 - 7

Foreløbig litteratur

Som ved afgangsprojektet er det seminarets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (MM)-uddannelsens tidligere fagmoduler. Der meddeles separat pensumliste til det praktiske seminar.

Sidst opdateret den 22-06-2021