English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO2001U  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Claus Varnes - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdsm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-04-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Udvise en høj grad af metodemæssig forståelse i forbindelse med udledning af en særdeles velargumenteret problem-mulighedsidentifikation, som munder ud i eksplicit problemformulering i konkrete operationelle termer
 • Udvise en målrettet og fyldestgørende gennemførelse af de virksomhedseksterne og -interne analyser, som udformning af problemformuleringen kræver svar på. (Her vurderes de enkelte analyseområder partielt og deres sammenhæng.)
 • Udvise en god og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet
 • Udvise en særdeles god evne til at vurdere de opstillede handlingsforslag og deres konsekvenser - herunder de økonomiske konsekvensberegninger målt på en række centrale begreber og nøgletal
 • Vurdere samspillet mellem problem, teori, empiri og problemløsning (handlingsforslag) og begrundelser for de valg, der træffes for problemformulering, teori og informationsindsamling
 • Analysere mulige markedsførings- og/eller strategiske markedsplaner, som i alle kontaktpunkter vil fremme langvarige og tætte kunderelationer og som før, under og efter introduktionen af virksomhedens tilbud og nye løsninger i markedet sikrer en høj afsætningsøkonomisk effektivitet
 • Formidle afgangsprojektets problemstilling, teoretiske og metodiske overvejelser og valg, empiriske resultater, konklusioner og løsningsforslag til alle projektets interessenter
 • Udvise et godt overblik over- og en fyldestgørende forståelse af sammenhænge mellem vidensproduktionsprocessens centrale elementer: dvs. samspillet mellem problemforbrug, teorigrundlag, empiri og problemløsning, refleksion, perspektivering
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studiet udgør et progressivt forløb, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding til afgangsprojektet, at den studerende har bestået prøverne i 1. og 2. og 3. semester.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende kan få 2 timers ekstra vejledning i forbindelse med syge/omprøve, hvis alle vejledningstimerne tilknyttet den ordinære prøve er opbrugt og der er gjort et eksamensforsøg til den ordinære eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projektskrivningsperiode er på 16 uger.

Det er muligt at tilmelde sig afgangsprojektet individuelt eller i grupper á 2 studerende. Er man en gruppe, skal man dog forsvare opgaven individuelt.

Såfremt der er to studerende, der har skrevet deres afgangsprojekt sammen, skal de hver især forsvare deres projekt individuelt. Begge har ansvar for hele afgangsprojektets indhold.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.
Herigennem får den studerende udviklet sin forståelse af og lejlighed til at reflektere over markedsføringsprofessionens praksis i forhold til de muligheder og begrænsninger, marketingteorier og -metoder tilbyder til løsning af praktiske problemer. Den studerende trænes desuden i at kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Udarbejdelse af projektet med vejledning i henhold til nærmere regler.
Feedback i undervisningen
Der ydes individuel feedback i forbindelse med vejledningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse/oplæg til vejledningsmøder 30 timer
Udarbejdelse af afgangsprojekt 360 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, Claus Varnes

Foreløbig litteratur

Det er afhandlingens praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes tillige, at den studerende dokumenterer et solidt overblik og indsigt i det samlede pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (SM)-uddannelsen.

Sidst opdateret den 26-04-2022