English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAV1000U  Selskabsskatteret

English Title
Corporate Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-01-2022

Relevante links

Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor selskabsskatteret og at kunne anvende reglerne.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses konkret ved anvendelse af de relevante retskilder indenfor retsområdet, og
 • Kunne reflekterer over, hvordan borgerne og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten de obligatoriske fag Skatteret 1 og 2 på cand.merc.aud- studiet eller faget Skatteret på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad.
Prøve/delprøver
Selskabsskatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Se nedenfor
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

VIGTIGT ANGÅENDE REEKSAMEN: Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

 

Der er til reeksamen intet maksimum sidetal.

Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et grundigt indblik i de danske regler om beskatningen af selskaber og selskabsdeltagere. Der vil blive fokuseret på danske selskaber og danske selskabsdeltagere, idet beskatningen af, og ved deltagelse i, udenlandske selskaber behandles på faget International skatteret, der udbydes under cand.merc.aud/cand.merc.jur.
Faget selskabsskatteret vil særligt fokusere på følgende emner:

 • Beskatning af selskaber (A/S, ApS mv.)
 • Beskatningen af deltagere i selskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Omstrukturering af selskaber
 • Rekonstruktion
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelseshold, videoer og quizzer mv.
Feedback i undervisningen
Skriftlig automatiseret feedback på multiple choice-spørgsmål. Derudover gives der mundtlig feedback fra underviseren i relation til de øvelsesopgaver, som de studerende skal diskutere på småhold.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 135 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur

Skatteretten 2 (nyeste udgave), Karnov Group.

Sidst opdateret den 20-01-2022