English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAV3000U  Intern revision

English Title
Internal auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Faglærere: Birgitte R. Svenningsen m.fl.
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-01-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have deltaget i undervisningen skal den studerende kunne:
 • Diskutere intern revisions potentielle roller i private og offentlige virksomheder
 • Forklare og anvende den gældende regulering af intern revision
 • Forklare corporate governance, herunder Enterprise Risk Management og intern revisions rolle heri
 • Analysere forretningsprocesser og identificere risici i forbindelse med disse
 • Forklare det interne kontrolsystems elementer, roller og begrænsninger
 • Analysere IT risici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Analysere besvigelsesrisici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Anvende stikprøveteori og dataanalyse i revisionen
 • Diskutere organisatoriske og ledelsesmæssige forhold vedrørende intern revision
 • Forklare krav til revisionsbevis og dokumentation vedrørende intern revision
 • Forklare teorien vedrørende intern revisions udførelse af assurance og consulting opgaver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Intern revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende en uddybende forståelse for intern revisions rolle og udførelse i private og offentlige virksomheder. Faget indeholder følgende hovedelementer:
 

 • Introduktion til intern revision og professionen af interne revisorer.
 • Regulering af intern revision, herunder IIA’s International Professional Practices Framework.
 • Enterprise Risk Management og intern revision rolle i forbindelse hermed.
 • Analyse af forretningsprocesser og -risici.
 • Intern kontrol.
 • IT risici og kontroller.
 • Besvigelsesrisici og kontroller.
 • Intern revisions brug af stikprøver og dataanalyse
 • Ledelse af den interne revision.
 • Bevis og dokumentation ved intern revision
 • Udførelse af assurance opgaver
 • Udførelse af consulting opgaver
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor den traditionelle undervisning i vid udstrækning er erstattet med videolektioner, hjemmeopgaver og multiple choice spørgsmål. Gennemgang af hjemmeopgaver og spørgetimer vil dog stadig ske ved tilstedeundervisning. Den studerende skal være indstillet på selvstændigt at følge undervisningen i det tempo, der forudsættes i lektionsplanen. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice opgaver. Skriftlig og/eller mundtlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 150 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Anderson et al (2017) Internal Auditing: Assurance and Advisory Services, Fourth Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
Lærebogen vil blive suppleret med artikler, relevante revisionsstandarder og øvrig regulering.

Sidst opdateret den 20-01-2022