English   Danish

2021/2022  KAN-CEMFO1049U  Strategisk Markedsføringsplanlægning Case

English Title
Strategisk Markedsføringsplanlægning Case

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
  • Klaus Holmsberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 18-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete marketing problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af konkrete marketing problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Strategisk Markedsføringsplanlægning Case:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Den studerende kan vælge at skrive opgaven alene.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Prøven udarbejdes individuelt. (max 15 normalsider)
Der stilles en ny opgave til syge-/omprøven
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende har 10 dage til at udarbejde opgaven.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Strategisk markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen må tilpasses de stadigt skiftende markedsmuligheder og den konstante udvikling i forbrugernes præferencer, købsadfærd samt konkurrencesituationen.

Formålet med faget er dels at give den studerende et samlet
overblik over de faser der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og services, såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Og dels at give den studerende et indblik i hvilke forretningsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under specielle markedssituationer.

Fagets indhold
Faget anlægger et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlingsparametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af markedsføringsplaner, implementering og kontrol.
Der lægges i faget vægt på, at give den studerende et indtryk af, at markedsføring bør finde sted såvel under hensyntagen til eksterne muligheder som til interne kapaciteter.

Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i kursets enkelte elementer, bliver i stand til at anvende teorier til problemløsning i praksis.

Faget består af følgende overordnede områder:
Generelle forhold om strategi og ledelse i markedsføringen
Marketing management processen
Strategibeslutninger på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske indgangsvinkler
Strategibeslutninger i forskellige situationer
Interne og eksterne analyser
Forretningsstrategier
Markedsføringsplaner
Cases der belyser forskellige aspekter inden for strategisk planlægning

Fagets progression
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerendes læringsproces i form af dialog omkring fagets centrale teoriområder samt forståelse af de centrale begreber. Dialogen søges bygget ind i de praktiske eksempler, der er integreret i forelæsningsrækken.

Som en særlig feedback-aktivitet gives de studerende herudover feedback til det gruppearbejde, som de udfører i forbindelse med en tværgående case. Der er tale om mundtlig feedback på 2-3 træningspas á ca. 30 minutters gruppearbejde.

Inden eksamen og i den sidste forelæsning gennemgås omstændighederne omkring eksamensformen yderligere, og de studerende modtager feedback, der kobler pensum og eksamensform
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132 timer
Undervisning 28 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Aaker, David A. & McLoughlin Damien  (2007 eller nyere udgave). Strategic Marketing Management European 8th Edition. John Wiley & Sons, Inc., N.Y.

Artikelsamling.
 

Sidst opdateret den 18-06-2021