English   Danish

2021/2022  KAN-CFIRO1070U  Kapitalselskaber; selskabsret og skatteret

English Title
Kapitalselskaber; selskabsret og skatteret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Jan Greve - Institut for Regnskab (RR)
 • Søren Friis Hansen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-12-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål.
De studerende skal inden for fagets emneområder have erhvervet viden, færdigheder og kompetencer til at kunne:
- Identificere selskabsretlige og skatteretlige problemstillinger
- Bedømme om fakta i en konkret situation er relevante eller irrelevante for en selskabsretlig og/eller skatteretlig problemstilling
- Formulere sig skriftligt klart for derved at kunne formidle selskabsretlige og skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller
- Anvende juridiske argumentationsteknikker til at forudsige den selskabsretligt og skatteretligt korrekte løsning på en problemstilling/case. De studerende skal underbygge deres konklusioner med henvisning til de relevante retskilder
 • Den studerende skal have kendskab til principperne bag et kapitalselskabs status som et selvstændigt retssubjekt, betydningen af selskabets vedtægter, og den retlige betydning af, at selskabet registreres i offentlige registre. Den studerende skal kunne identificere de forskellige typer af kapitalselskaber og forklare disses grundlæggende retlige karakteristika.
 • Den studerende skal kende grundprincipperne bag reglerne om stiftelse af kapitalselskaber. Herunder skal den studerende kunne forklare de retlige regler, der gælder for kapitalselskabers egenfinansiering gennem udstedelse af kapitalandele. Den studerende skal kunne identificere de forskellige typer af kapitalandele, der kan udstedes.
 • Den studerende skal kunne forklare den retlige forskel mellem egenfinansiering og fremmedfinansiering, herunder reglerne for kapitalselskabers udstedelse af børsnoterede aktier, konvertible obligationer og tegningsoptioner.
 • Den studerende skal kunne forklare principperne bag de retlige regler om kreditorbeskyttelse i kapitalselskaber, herunder de grundlæggende regler angående kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse, samt udlodning af udbytte til kapitalejerne.
 • Den studerende skal kunne identificere de forskellige ledelsesmodeller for aktieselskaber, og forklare reglerne angående kompetencefordelingen mellem aktionærerne, der træffer beslutninger på generalforsamlingen, og selskabets ledelse, der består af en bestyrelse og en direktion. Den studerende skal kunne forklare principperne bag reglerne om ledelsesansvar.
 • Den studerende skal kunne principperne for og betydningen af aflæggelse af årsrapport samt revision. Den studerende skal kende principperne bag reglerne om kapitalselskabers omstrukturering (fusion, spaltning, omdannelse m.v.).
 • De studerende skal kende principperne for beskatningen af kapitalselskaber. Den studerende skal desuden kunne demonstrere solid viden om de skatteretlige regler, der gælder i forbindelse med ved med forbindelse med virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer, samt for beskatning af koncerner.
 • Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende regler for beskatning af kapitalejere ved salg af kapitalandele og finansielle instrumenter.
 • Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode, herunder de relevante selskabsretlige og skatteretlige regler, på en konkret case.
 • Den studerende skal kunne identificere de grundlæggende selskabsretlige og skatteretlige problemer inden for fagets emneområder.
Prøve/delprøver
Kapitalselskaber; selskabsret og skatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler kapitalselskaber inden for følgende emneområder:
 

·          Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode

·          Overblik over de forskellige typer af kapitalselskaber og afgrænsningen    mellem disse

·          Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber

·          Aktier og anparter, samt andre finansielle instrumenter

·          Kreditorbeskyttelse i aktie- og anpartsselskaber

·          Kapitalselskabers organisation (generalforsamling, bestyrelse/tilsynsråd, direktion og revisor)

·          Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng

·          Fusion og spaltning og omdannelse

·          Kapitalselskabers status som skattesubjekter

·          Principperne for selskabsbeskatning

·          Koncernbeskatning

·          Beskatning ved fusion, spaltning og omdannelse

·          Principperne for beskatning ved salg af aktier og anparter

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
De studerende har under hele kurset adgang til 4 multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. De studerende får således at vide, om der er svaret rigtigt eller forkert. Hvis det er svaret forkert, går feedback ud på, hvorfor svaret er forkert, og der gives en ledetråd til, hvor der kan læses op på stoffet inden næste forsøg
Studenterarbejdstimer
Vejledende forberedelse til lectures 100 timer
Vejledende forberedelse til exercises 64 timer
Vejledende forberedelse til eksamen 38 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Skat:

Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen:

Grundlæggende skatteret, seneste udgave

 

Skattelovsamling for studerende,  seneste udgave

 

Materiale vil løbende blive lagt på Canvas og skal betragtes som en del af pensum

 

Selskabsret:

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel; Dansk Selskabsret 2, Kapitalselskaber, Karnov, 5. udg. (2019).

 

Til øvelser:

"Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver. Test din viden" 4.udgave (2020)

Morten Schaumburg-Müller, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff

 

Sidst opdateret den 15-12-2021