English   Danish

2021/2022  KAN-CJURV2104U  Strategisk anvendelse af sundhedsdata

English Title
Strategic application of health data

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Institut for international Økonomi, Politik og Business (EGB)
  • Kim Østergaard - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende opnår indsigt i det retlige grundlag for at anvende sundhedsdata med udgangspunkt i dansk ret, herunder GDPR, sundhedhedsloven, komitéloven og anden relevant lovgivning med henblik på at analysere og vurdere, hvorledes sundhedsdata kan anvendes strategisk mellem kontrahenterne og der herved kan skabes relationsrente.
Prøve/delprøver
Strategisk anvendelse af sundhedsdata:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Lommeregner efter eget valg
  • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
  • Adgang til Canvas
  • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lifescience har en stadig stigende betydning nationalt som internationalt. Danmark indtager på linje med Island og Norge en særlig position, idet tilgængelighed og validteten af  sundhedsdata er betydelig bedre end mange andre lande. Det indebærer nogle særlige forskningsmæssige muligheder gennem private partnerskaber og offentlige-private partnerskaber nationalt som internationalt. Samtidig er den nationaløkonomiske betydning af den danske eksport af medicinalprodukter ganske vital, idet der er eksporteres for mere end 110 mia. kr. om året i en opadgående kurve. 

Fokus i faget er, hvorledes sundhedsdata, der evt. hidrører fra molykyler til personhenførbare data, kan anvendes med henblik på at udtage patenter, der danner grundlaget for nye medicinalpræparater. Der er således fokus på at identificere de juridiske begrænsninger og muligheder for anvendelse af sundhedsdata i et strategisk perspektiv, idet fokus er på, hvorledes samarbejdet mellem kontrahenterne skal ske kontraktuelt gennem kvalifikation og hjælp af den økonomiske teori, herunder strategisk kontrahering. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes en dialogbaseret forelæsningsform med inddragelse af øvelsesopgaver
Feedback i undervisningen
Der anvendes forskellige former for blended learning som led i at give feedback til de studerende
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til forelæsninger 100 timer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Eksamensforberedelse 73 timer
Sidst opdateret den 15-02-2021