English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1100U  Punktafgifter - varebaserede afgifter, EU-retligt og nationalt

English Title
Excise duties - commodity-based taxes, EU law and national

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Thomas Sørensen
  Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de punktafgiftsretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for behandlingen af punktafgiftspligtige varer, som indgår i erhvervsmæssig virksomhed.
 • Punktafgifters rolle i skattesystemet
 • Overblik over den EU-retlige regulering af de harmoniserede punktafgifter
 • EU-reglerne for suspension af afgiftspligten, undgåelse af international dobbeltbeskatning og afgiftens forfald.
 • EMCS-systemet for kontrol og bevægelse af harmoniserede afgiftspligtige varer
 • De såkaldte Fair Play regler for national handel med afgiftspligtige varer
 • Regler om kontrol, regnskabspligt mv. for afgiftspligtige varer
 • De væsentligste punktafgifter for så vidt angår objektiv og subjektiv afgiftspligt samt de enkelte punktafgiftsloves fritagelser og principper for beregning af afgiften og afgiftens forfald.
Prøve/delprøver
Punktafgifter - varebaserede afgifter, EU-retligt og nationalt:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets overordnede formål er at give de studerende indblik i og forståelse for afgiftssystemet både i relation til EU-retten og i relation til national ret. Faget opnår dette ved at inddrage de centrale dele af afgiftsretten for de væsentligste punktafgifter.

Faget udleder den subjektive (Hvem er afgiftspligtig) og objektive (Hvad er der afgift på) afgiftspligt for en række centrale punktafgifter, såvel de som er EU-harmoniserede som de, der er rent nationale. Der lægges vægt på de afgiftsretlige problemstillinger ved handel med afgiftspligtige varer og på hvordan EU-retlige og nationale reguleringer sikrer afgiftens opkrævning og undgåelse af international dobbeltbeskatning. I faget gennemgås desuden de juridiske principper for vurdering af objektiv og subjektiv afgiftspligt tillige med principper for beregning af afgiften og dens forfald. Der lægges desuden vægt på de særlige karakteristika, som eksisterer for de EU-harmoniserede afgifter og dermed også for de karakteristika som eksisterer for nationale afgifter.

Faget træner de studerende i juridisk problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige EU-retlige og nationale retskilder.

 

Sammenhænge med øvrige fag

Faget omhandler de indirekte skatter, som kaldes punktafgifter. Punktafgiftsretten er reguleret af sit eget retsgrundlag, som både er EU-retligt og nationalt. I faget forventes der kendskab til EU-retten. Indholdet i Punktafgifter 1 forudsættes kendt af dem, der ønsker at tage faget “Punktafgifter 2 - Energiafgifter, forbrug af afgiftspligtige varer, fritagelser og godtgørelsesmuligheder”.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​​forelæsning i dagtimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback og dialog med holdet.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021