English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1602U  Udbytte og aktieavance

English Title
Dividends and capital gains

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Preben Underbjerg - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en
konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor beskatningen af aktier og anparter.
 • Kunne redegøre for sammenhængen mellem udbytte og avance og forholdet mellem kapitalselskab og kapitalejere
 • Kunne vurdere og analysere de skatteretlige konsekvenser af udbytte, udlodning og avance
 • Identificere skatteretlige problemstillinger
 • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Håndtere teknikkerne i relation til indkomstopgørelsen
 • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Udbytte og aktieavance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende et teoretisk overblik over og en forståelse for den generelle beskatning af aktier i form af udbytte og avance.

Faget gennemgår den skatteretlige regulering af udbyttebeskatning og avancebeskatning på aktier og anparter. De problemkomplekser, som gennemgås, omhandler fysiske og juridiske skattesubjekter. De studerende opnår endvidere viden om og forståelse for de skatteretlige konsekvenser knyttet til kapitalejere, herunder mulighederne for at udtage midler fra kapitalselskaber. De studerende får viden om og forståelse for, hvorledes det fastslås, om en transaktion klassificeres som en afståelse eller som udbytte. De studerende får viden om og forståelse for kompleksiteten i samspillet mellem kapitalselskaber og kapitalejere.

 

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget er struktureret i tre moduler inden for transaktioner mellem kapitalselskaber og kapitalejere.

Modul et behandler de situationer, hvor kapitalselskaber udlodder udbytte til kapitalejerne, mens modul to omhandler de situationer, hvor kapitalejerne opnår en avance. Som en yderligere overbygning på disse moduler indeholder modul tre en gennemgang af retsstillingen, når en medarbejder i et kapitalselskab honoreres med kapitalandele.

 

Sammenhæng og progression

Udbytte og aktieavance indeholder sammen med faget Fordringer, gæld og finansielle kontrakter samt Fast ejendom uddannelsens grundelementer for beskatningen af anlægsaktiver. Fagene er sideordnede med forskelligt indhold.

Fagene er sammen med Selskabsbeskatning og Erhvervsbeskatning de bærende elementer i uddannelsen.

Udbytte og aktieavance er samtidig et fundament for bl.a. fagene International Skatteret, International selskabsskatteret, Regnskab og skat, Rekonstruktion og konkurs samt Dødsboskifte og dødsboskatteret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021