English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1603U  Generationsskifte og virksomhedsomdannelse

English Title
Succession planning and business transformation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Ole Aagesen - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til reglerne for generationsskifte og virksomhedsomdannelse på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor området.
 • Kunne forklare og gengive de gældende principper i de retsregler, som gælder i relation til arv samt gave- og boafgiftme
 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Kunne håndtere teknikken i relation til værdiansættelse og berigtigelse af overdragelsessummer
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne argumentere for den foreslåede løsning på en skatteretlig problemstilling
 • Kunne reflektere over og argumentere for særlige problemstillinger, som generationsskifte i levende live og virksomhedsomdannelse samt aktieombytning giver anledning til
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Generationsskifte og virksomhedsomdannelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for mulige generationsskiftemodeller, som kan anvendes ved familieoverdragelse med skatteretlig succession i levende live og til mulighederne for at kunne gennemføre en virksomhedsomdannelse af en personligt drevet virksomhed samt en aktieombytning på kapitalejerniveau.

 

Indhold

Faget indledes med et modul i arveret samt gave- og boafgift. Det efterfølgende modul omfatter virksomhedsomdannelse og det sidste modul omhandler overdragelse af personlige erhvervsvirksomheder i levende live.

Efterhånden som forudsætningerne for at drive personlig virksomhed forandrer sig, kan der opstå behov for omdannelse af virksomheden til et kapitalselskab. En virksomhedsomdannelse kan gennemføres efter enten afståelsesprincippet eller efter successionsprincippet. De studerende får viden om og forståelse for retsvirkningerne ved en virksomhedsomdannelse og kan håndtere disse retsvirkninger for de implicerede parter.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Generationsskifte og virksomhedsomdannelse omhandler de særlige skatteretlige regler, som indtræder ved overdragelse af virksomheder i levende live, når personlige drevne virksomheder omdannes til kapitalselskab og når der etableres koncerner ved aktieombytning.

 

Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom for så vidt angår generationsskifte i levende live og ved virksomhedsomdannelse med en eventuel efterfølgende aktieombytning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021