English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1606U  EU-skatteret

English Title
EU tax law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Identificere problemstillinger og anvende den juridiske metode i relation til de EU-retlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indefor EU-skatterettens område.
  • Kunne forklare samspillet mellem EU-retten og national ret
  • Kunne identificere EU-retlige problemstillinger
  • K​unne argumentere for og imod forskellige løsninger af sådanne problemstillinger i en for faget korrekt terminologi ved anvendelse af den EU-retlige metode
  • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
EU-skatteret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende viden om EU-skatteretten og dens implikationer for national ret.
I faget behandles den særlige betydning, som den EU‐retlige regulering får for den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter i Danmark. På trods af, at EU-retten kun i meget begrænset omfang har reguleret de direkte skatter i de enkelte medlemsstater, er medlemsstaterne alligevel begrænset i deres beføjelser til national regulering.

Der indledes med en generel introduktion til EU-retten. De studerende får indblik i EU’s institutioner og samspillet mellem disse. Medlemsstaterne må således som hovedregel ikke opretholde foranstaltninger, der hindrer den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft, kapital eller den frie etableringsret.

Faget indeholder de skattemæssige udfordringer for så vidt angår EU's kompetencer, herunder forhold omfattet af forskellige direktiver og kravet om Fri bevægelighed imellem medlemsstaterne.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med introduktion til generel EU-ret, herunder institutionerne, harmonisering og den fri bevægelighed. Indledningsvis behandles EU-rettens betydning for de skattemæssige forhold, herunder områder, som moder-datter selskabsdirektivet, rente-royalty direktivet, fusionsskattedirektivet samt informations- og bistandsdirektivet, rentefradragsbeskæring, CFC beskatning og fraflytningsbeskatning. Endelig indgår også en behandling af statsstøttereglerne og CCCTB. Fokus vil være på identifikation af EU-retlige problemstillinger og de regler, der finder anvendelse på løsningen, samt på juridiske argumenter der kan bringes i spil for og i mod forskellige løsninger.

 

Læringsmål

De studerende skal kunne identificere problemstillinger og anvende den juridiske metode i relation til de EU-retlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor EU-skatterettens område.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Faget EU-skatteret kan vælges som overbygning på de obligatoriske fag.

Faget implementerer EU-rettens betydning i forhold til national ret, for så vidt angår alle grænseoverskridende transaktioner inden for Fællesskabet.

EU-skatteret er samtidig et supplement til fagene International skatteret og International selskabsskatteret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Der søges løbende dialog og flervejskommunikation i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021