English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1608U  Omstrukturering

English Title
Restructuring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Daniell Rosenlund - CBS Law
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til reglerne for omstrukturering af selskab på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling.
  • Kunne forklare og gengive de gældende principper i de retsregler, som gælder for omstrukturering
  • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
  • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Kunne reflektere over og argumentere for særlige problemstillinger, som omstruktureringen giver anledning til
  • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Omstrukturering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Efterhånden som forudsætningerne for et selskab forandrer sig, opstår der behov for omstrukturering af en given selskabsstruktur. De studerende får kendskab til de forskellige omstruktureringsmodeller og forståelse for deres forskellige skattemæssige konsekvenser, og kan på dette grundlag foretage optimale skattemæssige dispositioner.

Kendskab til reglerne om udbytte- og avancebeskatning for selskaber som kapitalejere er essentiel for anvendelsen af omstrukturering, og modellernes anvendelse har betydning for selskabernes indkomstopgørelse, hvor der er forskel på, om selskabet skatteretligt indgår i en koncern eller ej.

 

Indhold

Faget indledes med selskabsretlige og EU-retlige bestemmelser, som har betydning for omstrukturering. Heri indgår fusionsskattedirektivet, de selskabsretlige EU-direktiver samt den nationale selskabslovgivning. Herefter behandles de grundlæggende skattemæssige principper inden for omstrukturering.

De omstruktureringsmodeller som behandles er fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Alle modellerne behandles både i relation til om de er skattepligtige og skattefrie.

Endelig gennemgås retsvirkningerne af omstrukturering for de implicerede selskaber og kapitalejere.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Omstrukturering omhandler de særlige skatteretlige udfordringer som indtræder ved omstrukturering af selskaber.

Faget er en overbygning på Selskabsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Generationsskifte og virksomhedsomdannelse for så vidt angår omstrukturering af kapitalselskaber.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Dialogbaseret undervisning
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021