English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1609U  Transfer pricing, Advanced

English Title
Transfer pricing, Advanced

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Erik Andresen - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor transfer pricing.
 • Kunne anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete TP problemstillingerg
 • Kunne identificere og diskutere de særlige problemstillinger vedrørende værdiansættelse af konkrete koncerninterne transaktioner, herunder immaterielle aktiver, busines restructurings og finansielle transaktionerroduktions-salgs- og serviceselskaber
 • Kunne forklare og gengive TP reglerne om koncernintern prissætning
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige TP problemstilling
 • Kunne håndtere TP principper og metoder i relation til indkomstopgørelsen
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konklu-dere i form af løsningsforslag til håndtering af koncernens mere komplekse TP problemstillinger
 • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og TP løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Transfer pricing - advanced:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Der er som udgangspunkt ingen begrænsning for antallet af sider ved denne eksamen. Den studerende har 3 timer og 20 minutter til at løse opgaven og uploade på digital eksamen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Faget formål er, at give de studerende viden på højeste internationale niveau om den skatteretlige regulering inden for transfer pricing for komplekse typer af koncerninterne transaktioner. Det teoretiske udgangspunkt er OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Der vil i den forbindelse være fokus på de mest centrale udfordringer i praksis, herunder værdiansættelse og brug af immaterielle aktiver, DEMPE analyse, "Business Restructuring", og løsning af skattekonflikter både nationalt og internationalt. I faget inddrages i muligt omfang de TP områder som OECD fortsat arbejder med.

 

Faget er dialogbaseret, hvor vi via pensum og cases træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige og komplekse TP problemstillinger

 

Indhold

Undervisningen indledes med den seneste udvikling i fortolkning af armslængdeprincippet, herunder implementering af "BEPS" og de TP områder som OECD fortsat arbejder med. Derefter behandles den kraftige udbygning af OECD’s TPG med de forhold og udfordringer det for virksomhederne og skattemyndighederne når de bl.a. anvender armslængdeprincippet, udarbejder eller kontrollere de interne aftaler, resultatfordelingen ved immaterielle aktiver, DEMPE analyse, "Profit Split" og business restructurings. Vi behandler konflikthåndtering nationalt og håndtering og afhjælpning af international dobbeltbeskatning i form af MAP og APA m.v.

 

Undervisningen afsluttes med selskabernes praktiske håndtering og udfordringerne ved brug af TP værktøjer og data, herunder forhold ved value chain analysis og dokumentation/værdiansættelse af DEMPE funktioner.

 

Sammenhæng og progression

Transfer Pricing – Advanced omhandler den særlige, men ofte foreliggende problemstilling, hvor koncernforbundne selskaber har intern samhandel.

 

Faget er et supplement til Selskabsbeskatning og International Skatteret.

Transfer Pricing – Advanced er en overbygning på faget Transfer Pricing.

.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021