English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1610U  Transfer pricing

English Title
Transfer pricing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Erik Andresen - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor transfer pricing
 • Kunne gengive og forklare regelgrundlaget for samhandlen mellem koncernforbundne parter, samt myndighedernes korrektionsadgang
 • Kunne identificere og diskutere de særlige problemstillinger vedrørende værdiansættelse af konkrete koncerninterne transaktioner med produktions-salgs- og serviceselskaber
 • Kunne forklare og gengive de retsregler og anvendte TP metoder, som gælder for den koncerninterne prissætning
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Kunne håndtere TP principper og metoder i relation til indkomstopgørelsen
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Transfer pricing, alm. del:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelser

Fagets formål er, at give de studerende viden på dansk niveau om den skatteretlige regulering af transfer pricing for de mest grundlæggende typer af koncerninterne transaktioner og en praktisk forståelse af reglernes anvendelse set fra virksomheden, rådgiveren og skattemyndighederne.  I faget er det teoretiske udgangspunkt OECD’s Transfer Pricing Guidelines, som er vejledning om brugen af armslængdeprincippet, men det giver også de koncernforbundne selskabers praktiske udfordringer i relation til priskalkulation, dokumentation og økonomistyring i lyset af den særlige skatteretlige regulering for intern afregning på markedsmæssige vilkår. Faget behandler den særlige hjemmel om armslængde vilkår, som regulerer samhandlen mellem interesseforbundne parter samt de korrektionsmuligheder, som SKAT kan benyttes sig af, når samhandlen ikke sker på markedsmæssige vilkår.

 

Faget er dialogbaseret, hvor vi via pensum og cases træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige TP problemstillinger.

 

Indhold

Undervisningen indledes med en gennemgang af det eksisterende nationale hjemmelsgrundlag, herunder hvilke skattesubjekter og hvilke transaktioner, der er omfattet af det særlige regelgrundlag. Derefter behandles de muligheder, som skattemyndighederne har for at tilsidesætte priser og vilkår, og hvilke konsekvenser det har.

I undervisningen vil virksomhedsforøgede TP dokumentationskrav og de forskellige transfer pricing metoder blive behandlet. I denne forbindelse gennemgås sammenlignelighedsanalyser.

Transfer pricing forholdene belyses således både ved SKATs skatterevisioner og indsatsområder inden for TP. Ligesom de praktiske udfordringer, som opstår for virksomhederne på baggrund af de særlige skatteretlige regler, gennemgås, bl.a. i relation til virksomhedens kalkulation og økonomistyring.

 

Sammenhæng og progression

Transfer Pricing omhandler den særlige, men ofte foreliggende problemstilling, hvor koncernforbundne selskaber har intern samhandel.

 

Faget er et supplement til Selskabsbeskatning og International Skatteret.

Transfer Pricing er samtidig et fundament for International selskabsskatteret og Transfer pricing – Advanced.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021