English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1611U  Skattekontrol og skattestrafferet

English Title
Tax and Criminal Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Martin Nors Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende de juridiske metode i relation til skattekontrol og skattestrafferet.
  • Kunne redegøre for relevante kontroloplysninger og hvorledes disse indberettes og indhentes
  • Kunne redegøre for hvornår en skattesag bliver en straffesag
  • Kunne identificere de objektive betingelser for straf, samt vurdere den subjektive tilregnelse
  • Kunne analysere problemstillinger med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på problemstillinger
  • Kunne forklare problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Skattekontrol og skattestrafferet:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for skattekontrol og skattestrafferet, herunder indhentelse af kontroloplysninger og krydsfeltet mellem skattesag og straffesag.

Strafansvaret i forhold til forsøg og medvirken indgår, ligesom både skatte- og momssvig behandles.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med gennemgang af skattekontrollovens bestemmelser om indberetningspligt og afgivelse af oplysninger til brug ved skattekontrol, hvorefter skattelovgivningsregler om straf ved grov uagtsomhed, fortsæt og svig behandles. Herefter inddrages straffelovens bestemmelser om skatte- og momssvig

Endelig gennemgås skatte- og afgiftslovgivnings frister for ansættelse og ansættelsesændringer samt reglerne om formueretlig forældelse.

 

Sammenhæng og progression

Faget kan læses sideløbende med de øvrige fag.

Mens uddannelsens øvrige fag primært omhandler den subjektive og objektive (materielle) skatteret, så omhandler faget Told- og skatteforvaltningens kontrolbeføjelser og den straf, som manglende regelefterlevelse underkastes.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021