English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1612U  Skatte- og afgiftsproces

English Title
Tax procedural law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Martin Nors Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatte- og afgitsprocessuelle regler.
  • Kunne redegøre for klagestrukturen og klageproceduren i det administrative system og i domstolssystemet
  • Kunne redegøre for kravene til offentlige myndigheders sagsbehandling
  • Kunne analysere problemstillinger med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på problemstillinger
  • Kunne forklare problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Skatte- og afgiftsproces:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for den formelle skatteret, skatterettens kilder og retsanvendelsesprincipper, herunder de generelle frist-, forældelses- og sagsbehandlingsregler samt de særlige regler herom på skatterettens område, som er særskilt reguleret i skatteforvaltningsloven.

Skatte- og afgiftsproces giver indblik i skattemyndighedernes organisation og kompetence. De studerende skal endvidere have viden om sagsbehandlingsreglerne og kende konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl. I den forbindelse skal de studerende opnå viden om og forståelse for mulighederne for at få ændret en ansættelse, fristerne for ændring af ansættelse og mulighederne for, med skattemæssig virkning, at fortryde en privatretlig disposition og mulighederne for omvalg af en selvangivelsesdisposition. Muligheden for at indhente et bindende svar hos Told- og skatteforvaltningen erhverves der viden om. Endvidere erhverves viden om klagebehandlingen af en forvaltningsafgørelse, både i det administrative system og i domstolssystemet. Endelig får de studerende viden om betydningen af retlig polycentri i skatteretten og berettigede forventningers betydning for den skatteretlige afgørelse.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med en gennemgang af skatte- og afgiftsrettens kilder og retsanvendelsesprincipperne.

Herefter gennemgås skattemyndighedernes organisation og kompetence. De sagsbehandlingsregler gennemgås, som gælder for den enkelte organisatoriske enhed ligesom konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl gennemgås. I forbindelse med behandlingen af en sag har subjektet i visse tilfælde mulighed for syn og skøn. En sagsafgørelse kan påklages i det administrative system og dernæst prøves ved domstolene. Fysiske personers omkostninger ved klagebehandlingen kan godtgøres efter særlige regler om omkostningsgodtgørelse. Skattesubjektet har i visse tilfælde mulighed for at indhente et svar om de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition. Dette sker ved bindende svar fra Told- og skatteforvaltningen. Andre udtalelser fra skattemyndighederne kan i visse tilfælde tillægges præjudikat efter forventningsprincippet.

Hvis skattemyndighederne ændrer en skatteansættelse, vil skattesubjektet i visse tilfælde være interesseret i at omgøre den underliggende privatretlige disposition. Ændringer i privatretlige dispositioner er inden for skatteretten særskilt reguleret i skatteforvaltningsloven i form af regelsæt om skatteforbehold, omgørelse og omvalg af selvangivelsesdispositioner.

 

Sammenhæng og progression

Faget kan læses sideløbende med de øvrige fag.

Mens uddannelsens øvrige fag primært omhandler den subjektive og objektive (materielle) skatteret, så omhandler faget den formelle skatte- og afgiftsret og retsanvendelsen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021