English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1615U  Regnskab og skat

English Title
Accounting and tax

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Martin Christensen - CBS Law
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne redegøre for nationale og internationale principper og metoder for måling og indregning i årsrapporten og kunne anvende juridisk metode i relation til indkomstopgørelsen for regnskabpligtige, som er omfattet af kravet om aflæggelse af årsrapport. Derudover skal de studerende kunne læse og forstå et koncernregnskab og kunne udarbejde skattefordeling og afstemning af udskudt skat m.v. i en sambeskatningssituation
 • Kunne redegøre for national og internationale regnskabsregler, herunder udvalgte IFRS-standarder
 • Kunne demonstrere kendskab til forskellen mellem årsrapporten og skatteregnskabet, herunder de forskellige værdiansættelses- og periodiseringsprincipper
 • Kunne identificere og diskutere de særlige udfordringer vedrørende indregning og måling af konkrete transaktioner, herunder finansiel leasing, aktier, entreprisekontrakter, rentefradrag samt rentefradragsbegrænsning for så vidt angår tyndt kapitaliserede selskaber
 • Kunne foretage en konvertering af årsrapporten til et skatteregnskab
 • Kunne forklare og gengive reglerne om beregning af skat, herunder skat på koncernniveau
 • Kunne analysere regnskabsmæssige og skatteretlige problemstillinger med henvisning til relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på den regnskabsmæssige og skatteretlige problemstilling
 • Kunne forklare regnskabsmæssige og skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Regnskab og skat:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende forståelse for den økonomiske årsrapport, herunder at kunne læse, forstå og analysere det økonomiske resultat og den økonomiske balance samt skabe synergi mellem den økonomiske årsrapport og den skattemæssige indkomstopgørelse, nærmere bestemt opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De studerende opnår viden om årsrapportens opbygning og principperne for måling og indregning og forståelse for betydningen af nationale og internationale regnskabsstandarder. IFRS-standarternes betydning for aflæggelse af årsrapport gennemgås, herunder årsrapporten for koncerner. Endelig opnår de studerende viden om, hvorledes årsrapportens værdier konverteres til den skattepligtige indkomst, herunder opgørelsen af sambeskatningsindkomst, skattefordeling og skatteafstemning.

 

Indhold

Faget indledes med en gennemgang af de grundlæggende principper for årsrapportens opbygning og indhold, herunder principperne for indregning og måling.

Derefter gennemgås principper og metoder for konvertering af årsrapporten til den skattepligtige indkomst. Efterfølgende behandles årsrapporter i fremmed valuta og koncernregnskaber.

Endvidere behandles reglerne om skattefordeling og udskudt skat ved sambeskatning.

 

Sammenhæng og progression

Regnskab og skat omhandler sammenhængen mellem den retvisende årsrapport og indkomstopgørelsen samt konverteringen af årsrapporten til den skattepligtige indkomstopgørelse.

Faget er et supplement til Selskabsbeskatning, Udbytte og aktieavance, Kursgevinster og finansielle kontrakter samt International skatteret.

Regnskab og skat er samtidig et fundament for fagene International selskabsskatteret og for Transfer Pricing.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021