English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1617U  Dødsboskifte og dødsboskatteret

English Title
Inheritance and taxation of deceased persons

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Ole Aagesen - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til reglerne for skifte og skatteret på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor behandlingen af dødsboer.
 • Kunne forklare og gengive de gældende principper i de retsregler, som gælder i relation til behandling af dødsboer
 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Kunne håndtere teknikken i relation til indkomstopgørelsen
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Kunne reflektere over og argumentere for særlige problemstillinger, som dødsboer giver anledning til
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Dødsboskifte og dødsboskatteret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende forståelse for mulige skifte- og bobehandlingsmåder, som kan anvendes i forbindelse med dødsfald, herunder betingelserne for uskiftede og skiftede dødsboer. De studerende opnår viden om afgrænsningen mellem skattefritagne og ikke skattefritagne skiftede dødsboer samt opgørelse af dødsboers indkomst og beregning af dødsboskat. Herudover gennemgås værdiansættelse af aktiver og gæld i dødsboet, som kan udloddes til en længstlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer med beskatning i dødsboet eller med skatteretlig succession. Endelig opnås viden om de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser af en udlodning fra dødsboet.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indleder med en gennemgang af de civilretlige regler for skifte og dødsbobehandling. De generelle regler behandles med fokus på forskellen mellem uskiftede og skiftede dødsboer. Dernæst gennemgås forskellen mellem skattefritagne og ikke skattefritagne dødsboer. Efterfølgende behandles de særlige skatteretlige konsekvenser af valget mellem uskiftede og skiftede dødsboer og betydningen af, at et dødsbo ikke er skattefritaget. Afsluttende skatteansættelse for mellemperioden behandles og dernæst de ikke skattefritagne dødsboers indkomstopgørelse og skatteberegning for mellemperioden. Endelig gennemgås de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser for længstlevende ægtefælle, arvinger og legatarer. Først de generelle konsekvenser knyttet til længstlevende ægtefælles og arvingers adkomst med skatteretlig succession, og dernæst de særlige konsekvenser ved adkomst uden succession og den mulige kombination heraf. Herefter behandles reglerne om passivpostberegning ved udlodning med skatteretlig succession.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Dødsboskifte og dødsboskatteret omhandler de særlige civilretlige og skatteretlige regler, som indtræder ved død, især de tilfælde, hvor afdøde har drevet en erhvervsvirksomhed, enten som personlig virksomhed eller i selskabsform.

Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom for så vidt angår dødsbobeskatning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021