English   Danish

2021/2022  MA-MMASV1618U  Selskabsbeskatning

English Title
Corporate taxation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor indkomstopgørelsen for kapitalselskaber.
 • Kunne identificere den subjektive skattepligt og redegøre for beskatningen af en juridisk enhed
 • Kunne behandle beskatning af ejerne af en juridisk enhed
 • Kunne identificere en koncern og redegøre for beskatningen af en koncern
 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Kunne håndtere teknikken i relation til sambeskatning
 • Kunne analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Selskabsbeskatning:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for generel kapitalselskabsbeskatning.

Faget behandler emner som selskabsret (introduktion), subjektiv skattepligt, koncernbeskatning og sambeskatning. Det mere specifikke formål med faget er, at de studerende kan identificere hvilke juridiske enheder, der er underlagt selskabsbeskatning og kan kvalificere disse selskabers subjektive og objektive skattepligt. Når juridiske sammenslutninger er underlagt selskabsbeskatning, kvalificeres ydelser mellem selskabet og dets kapitalejere som udbytte eller avance. Der gælder en særlig skatteretlig regulering for disse ydelser, når kapitalejeren er et kapitalselskab. Selskaber kan have kapitalinteresser i andre selskaber, således at der opstår en koncernforbindelse. Ofte vil der være særlig regulering for disse interesseforbundne juridiske enheder. Der kan både være begunstigende regler og bebyrdende regler. Undervisningen vil behandle disse særlige regelkomplekser. Når selskaber er koncernforbundne, gælder en særlig skatteretlig regulering om sambeskatning. Denne sambeskatning er obligatorisk for selskaber underlagt fuld dansk beskatning og frivillig, for så vidt angår udenlandske koncernforbindelser. Sambeskatningsreglerne er komplekse og indeholder teknisk komplicerede beregninger. De studerende får kendskab til og forståelse for reglerne og de tekniske beregninger.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med at behandle den subjektive skattepligt for juridiske enheder. Det er essentielt, om en juridisk enhed kvalificeres som et skattepligtigt selskab. De særlige udfordringer, som opstår når et selskab indgår i en koncern, behandles.

Er det fastlagt, at en juridisk enhed er en selskabsskattepligtig enhed, er det afgørende at kende til den skatteretlige kvalifikation af formuebevægelser mellem selskabet og dets kapitalejere. Særligt når ejeren er en selskabskapitalejer, vil der være udfordringer og alternative løsningsmuligheder inden for skatteretten. Selskaber er i vidt omfang koncernforbundne, så derfor er indkomstopgørelse og skatteberegning i vidt omfang omfattet af sambeskatning. Enten den nationale obligatoriske eller den valgfrie internationale sambeskatning.

 

Sammenhæng og progression

Selskabsbeskatning og faget Erhvervsbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive skattepligt. Disse fag og fagene Kursgevinster og finansielle kontrakter samt Udbytte og aktieavance udgør de bærende elementer i uddannelsen.

Selskabsbeskatning er samtidig et fundament for fagene International Skatteret, International selskabsskatteret, Regnskab og skat, Rekonstruktion og konkurs samt Transfer Pricing.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig, dialogbaseret undervisning
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021