English   Danish

2021/2022  MA-MMASV2620U  EU-ret

English Title
EU-law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Karsten Engsig-Sørensen
  Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Revision/Auditing
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal de studerende, med få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Kunne identificere EU-retlige problemstillinge
 • Kunne forklare samspillet mellem EU-retten og national ret
 • Kunne argumentere for og imod forskellige løsninger af sådanne problemstillinger i en for faget korrekt terminologi ved anvendelse af den EU-retlige metode.
Prøve/delprøver
EU-ret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende indblik i, hvordan EU-retten påvirker dansk ret med fokus på det afgiftsretlige område. Det indebærer, at de studerende får indsigt i de forskellige EU-retskilder, herunder deres fortolkning og virkning i national ret. Særlig opmærksomhed får i denne forbindelse domme fra EU-domstolen.

Dernæst er fagets formål at give de studerende indsigt i de principper og grundsætninger, der har sikret EU-rettens gennemslagskraft i national ret. Der vil være særligt fokus på de elementer, som er særligt vigtige på det afgiftsmæssige område.

Ydermere er formålet med faget at give indsigt i, hvordan de grundlæggende regler om fri bevægelighed og statsstøtte påvirker national ret, særligt de afgiftsmæssige regler.

De studerendes mere overordnede udbytte er, at de bliver i stand til at vurdere EU-rettens betydning for dansk afgiftsret. Foruden denne generelle færdighed vil de studerende opnå følgende kompetencer:

 • Definere og klassificere de EU-retlige problemstillinger, som er særligt relevante for indirekte skatter
 • Prioritere og anvende de relevante retskilder, herunder de EU-retlige domme og principper
 • Vurdere og diskutere relevante juridiske løsninger på de EU-retlige problemstillinger.

 

Indhold
Faget indeholder fem moduler, hvor de første to moduler omhandler EU-retskilderne, deres fortolkning samt deres virkning i national ret. Sidstnævnte omfatter en gennemgang af pligten til EU-konform fortolkning samt pligten til at tilbagebetale afgifter opkrævet i strid med EU-retten

De næste to moduler omhandler aspekter af den frie bevægelighed, idet fokus er på de regler, der har haft betydning for afgiftsområdet. Det omfatter først og fremmest de regler, der beskytter varernes frie bevægelighed mod told og diskriminerende interne afgifter, i hvilken forbindelse notifikationsproceduredirektivet inddrages. Dernæst omfatter det arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsretten og særligt reglerne om fri udvekling af tjenesteydelser, som særligt de seneste år har vist sig at have stor indflydelse på medlemsstaternes afgifter.

Endelig vil det femte modul fokusere på statsstøttereglerne, og hvordan særligt fortolkningen af selektivitetskravet og reglerne om tilbagebetaling af statsstøtte har haft stor betydning på afgiftsområdet.

 

Faget danner grundlag for Momsret og Toldret

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​​forelæsning i dagtimerne
Feedback i undervisningen
Der gives feedback via dialog mellem underviser og holdet
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021