English   Danish

2021/2022  MA-MMASV2621U  Momsret basis

English Title
VAT law basic

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Dennis Ramsdahl Jensen
  Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Det overordnede formål med faget er at bibringe den studerende evnen til selvstændigt at kunne navigere i fagets nationale og EU-retlig kilder med henblik på at identificere og behandle momsmæssige problemstillinger.
Inden for fagets indhold skal de studerende under henvisning til det relevante retsgrundlag og den praksis, der er pensum i faget kunne:
 • Redegøre for afgrænsningen af de afgiftspligtige transaktioner med særligt fokus på den almindelige levering mod vederlag, herunder virksomhedsoverdragelser
 • Redegøre for afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person
 • Redegøre for opgørelsen af en virksomheds momsgrundlag
 • Redegøre for de almindelige udtagningsregler og deres fortolkning
 • Redegøre for håndteringen af investeringsgoder
 • Redegøre for betingelserne for momsfradragsret
 • Redegøre for fastlæggelse af beskatningssted ved handel over landegrænser i forhold til levering af varer og ydelser
 • demonstrere evnen til at anvende de tillærte kompetencer på konkrete problemstillinger
Prøve/delprøver
Momsret basis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Fagets lovgivning på medbringes.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Faget har til formål at bibringe de studerende et grundlæggende overblik og teoretisk forståelse for fagområdet. De studerende bliver introduceret til de centrale elementer i momssystemet så som neutralitetsprincippet, afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person og afgiftspligtig transaktion, opgørelse af momsgrundlaget, udvalgte momsfritagelser, fastlæggelse af beskatningssted ved handel over landegrænser samt adgangen til momsfradragsret og efterfølgende regulering heraf.

Under anvendelse af det relevante nationale og EU-retlige lovgrundlag, samt udvalgt national og EU-retlig praksis trænes deltagerne i selvstændigt at kunne identificere og behandle momsretlige problemstillinger under korrekt anvendelse af fagets metode og argumentationsteknik.

 

Indhold

Undervisningen omfatter indføring i fagets retskilder og retsanvendelse, herunder spørgsmålet om EU-rettens påvirkning af national momsret. Den studerende får herudover et grundlæggende kendskab til centrale momsretlige begreber, således at de problemstillinger der sædvanligvis opstår i forbindelse med drift af virksomhed kan løses under anvendelse korrekt juridisk metode i forhold til de relevante retskilder.

Faget omfatter undervisning indenfor følgende delemner:

 • Introduktion til karakteren af fagområdets retskilder, herunder samspillet mellem national ret og EU-ret på feltet. I den forbindelse præsenteres særligt det centrale momsretlige neutralitetsprincip.
 • Afgrænsning af momssystemets materielle anvendelsesområde med særligt henblik på fastlæggelse af karakteren af de transaktioner, der udgør såkaldte afgiftspligtige transaktioner.
 • Afgrænsningen af de retsubjekter, der udgør såkaldte afgiftspligtige personer.
 • Opgørelsen af afgiftsgrundlaget.
 • Generel redegørelse for momsfritagelserne og de principper, der er styrende for fortolkningen af disse samt en konkret diskussion af udvalgte repræsentative fritagelser.
 • Introduktion til regelgrundlag og udvalgt praksis af relevans for opgørelsen af momsfradragsretten
 • Introduktion til efterfølgende regulering af momsfradragsret gennem udtagningsbeskatning og regulering af investeringsgoder
 • Introduktion til de regler og udvalgt praksis, der er styrende ved fastlæggelse af leveringssted for varer og ydelser ved handel over landegrænser og dermed for fastlæggelsen af beskatningsstedet.

 

Sammenhæng med de øvrige fag

Faget retter sig mod to grupper af studerende:

 • For det første studerende der ikke har nogen videre forudsætninger inden for momsrettens område, herunder studerende, der har deres primære kompetence inden for den øvrige skatte-, told- og afgiftsret.
 • For det andet studerende, der har en praktisk men ikke en teoretisk erfaring med faget, som påtænker efterfølgende at følge et eller flere af masterens specialiserede momsmoduler.
Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagtimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback og dialog med holdet.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 09-02-2022