English   Danish

2021/2022  MA-MMPGO1006U  MPG intro- og udviklingsforløb (MUF)

English Title
MPG introduction and development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 4 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
 • Morten Knudsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende kender og kan reflektere over centrale teoretiske begreber fra fagets pensum.
 • Den studerende har formuleret og analyseret et selvvalgt ledelsesproblem under inddragelse af nogle af fagets begreber.
 • Den studerende kan reflektere over relevansen af fagets pensum i relation til det valgte ledelsesproblem.
 • Den studerende kan reflektere over hvilke implikationer analysen af ledelsesproblemet har/kan få ift egen ledelsespraksis herunder overveje hvilke nye spørgsmål analysen rejser
Prøve/delprøver
MPG intro- og udviklingsforløb:
Prøvens ECTS 4
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

På baggrund af undervisningen og fagets to hjemmeopgaver afleverer den studerende en synopsis på max. 5 sider, som danner afsæt for en individuel mundtlig prøve under deltagelse af hele udviklingsgruppen. Hver studerende forventes at være aktiv deltager i egen såvel som i de øvrige gruppemedlemmers eksamination. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået. Den individuelle mundtlige prøve varer 30 min. pr. mand.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med MPG Intro- og udviklingsforløb (MUF) er at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige lederskab ved at fokusere på relationen mellem deres ledelse og så konteksten for denne ledelse. MUF sigter mod at sætte deltagerne i stand til at undersøge, hvordan forskellige ledelsesudfordringer er skabt af (sam)eksistensen af meget forskellige ledelseskontekster. Det sker ved at kombinere en række teoretiske temaer med deltagernes arbejde med et selvvalgt ledelsesproblem. MUF har den ledelsesmæssige praksis i centrum og ser deltagernes situationer som afsæt for læring. MUF er således også en første introduktion til MPGs pædagogik, som sigter mod at styrke en refleksiv ledelsespraksis hos deltagerne.

 

Derudover sigter MUF mod at styrke deltagernes metode- og analyseforståelse med henblik på at analysere og arbejde med centrale problematikker i egen ledelsespraksis. Fokus på metode og analyse vil desuden øge forståelsen for, hvordan en forskningsbaseret uddannelse som MPG kan understøtte og kvalificere deltagernes ledelsespraksis – gennem hele MPG forløbet.

 

MUF strækker sig over fire dage. Hver dag vil bestå af en kombination af refleksioner over deltagernes ledelsesmæssige problemer og så præsentation/diskussion af forskellige teoretiske perspektiver. Der er fire temaer, som hver især leverer ressourcer til arbejdet med egen problemstilling. De fire temaer føder ind i og holdes sammen af den studerendes arbejde med en selvvalgt ledelsesmæssig problemstilling. MUF og arbejdet med egen ledelsesproblemstilling står således på fire ben:

 

 • Teori om ledelsesproblemer
 • Governance
 • Metode og analyse
 • Organisationsteori

 

Arbejdet med eget ledelsesproblem samt de fire ben giver tilsammen deltagerne et solidt fundament for deres videre uddannelsesforløb på MPG.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af oplæg, gruppebaserede refleksioner, skriftlige hjemmeopgaver, plenumdiskussioner med mere. Modulets pensum er en blanding af tekster inden for ledelses, governance, metode og organisationslitteraturen.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 90 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021