English   Danish

2021/2022  MA-MMPGO1009U  Ledelsesudviklingsforløb (LUF)

English Title
Leadership development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Frank Meier - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive den organisatoriske kontekst for den valgte ledelsesopgave, samt redegøre for, hvordan denne både indgår i den organisatoriske opgave (cf. 'ydersiden') og samtidigt er personligt udfordrende (cf. 'indersiden'). Redegørelsen skal anvende fagets teori, begreber og metoder.
  • Praktisk begrunde valg og design af et eller flere eksperimenter i den studerendes praksis samt redegøre for gennemførsel og dokumentation af disse.
  • Analysere data fra ledelsesudviklingsprojektet og mini-etnografierne ud fra relevant teori.
  • Reflektere over analysens konklusion og videre potentiale for den studerendes ledelse og organisation.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At MPG intro- og udviklingsforløb er gennemført og bestået.
Prøve/delprøver
Ledelsesudviklingsforløb:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at 1) 1 – 2 siders begrundet design af eksperimenter er afleveret inden for fastsat frist samt 2) at det skriftlige eksamensprodukt er vedlagt en udfyldt udviklingsporteføljeafleveret inden inden for fastsat frist.
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Faget udprøves ved en mundtlig prøve på grundlag af den studerendes individuelle opgave.
Prøven skal forme sig som en dialog i mellem den studerende, underviser og bi-eksaminator. 
Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med LUF er at udvikle den studerendes personlige lederskab i samspillet mellem egen person (’indersiden’) og den organisatoriske opgave (’ydersiden’) indenfor den offentlige sektors institutionelle kontekst.


Faget skal således styrke opgaveløsningen i den studerendes organisation ved hjælp af teoristøttede eksperimenter med, indsigt i og refleksion over det personlige lederskab.

Gennem test, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, brug af udviklingsportefølje, mini-etnografi samt dialog og sparring i den studerendes obligatoriske udviklingsgruppe skabes et personligt ledelsesudviklingsprojekt, der bearbejdes gennem tre faser.


I fokuseringsfasen skal den studerende udpege, hvilken organisatorisk opgave, projektet skal bidrage til at løfte – og samtidigt identificere, hvilken del af lederskabet, ledelsesudviklingsprojektet skal fokusere på. I eksperimentalfasen skal den studerende ud fra fagets teori og metoder designe et eller flere eksperimenter, som skaber fremdrift i og viden om lederudviklingsprojektet. Endelig gennemføres i refleksionsfasen en teoristyret analyse af data fra ledelsesudviklingsprojektet og minietnografierne.

Ledelsesudviklingsprojektet beskrives og analyseres i en opgave på maksimalt 15 sider. Parallelt hermed dækkes i undervisningen forskellige temaer, der knytter sig til lederskabet, e.g.: Personlige kompetencer og udvikling af disse, den politiske organisation, dialog som ledelsesredskab, konflikter, innovation og forandring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med udviklingsprojektet
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 100 timer
Undervisning 50 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021