English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV1152U  Strategisk Ledelse

English Title
Strategic Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Niels Thyge Thygesen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Udprøvningen sker i forhold til tre læringsmål:
  • Forståelse (viden): Forståelsen af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer og centrale begreber herom.
  • Refleksion (færdighed): Evnen til at skifte mellem teoretiske afbildninger og dermed kunne medreflektere hvordan ethvert tilvalg af strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den iagttagelses-, og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv.
  • Transformation (kompetence): Evnen til at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse (iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft).
Prøve/delprøver
Strategisk ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i fagets begreber og kan være case-baseret.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Baseret på grundlæggende tilgange til arbejdet med strategier i offentlige organisationer skal den studerende arbejde med strategi i forhold til organisationens omverden og internt i organisationen. 

Faget giver en teoretisk forståelse af forskellige strategiske perspektiver med henblik på at styrke den studerendes iagttagelseskraft- og refleksionsevne og lægger vægt på, at den studerende skal kunne veksle mellem flere strategier og forholde sig til mange kontekstuelle pres, dvs. opnå en strategisk fleksibilitet. Samtidigt hermed skal den studerende introduceres til forskellige værktøjer og øvelser for at fremme fremtidig handlekraft gennem opnåelse af strategisk behændighed og læring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021