English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV2108U  Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer

English Title
Leadership: theory and practice in public organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Bruge forskellige leadership-teorier til at analysere praktiske ledelsesdilemmaer, med særligt fokus på de relationelle og kontekstuelle dimensioner.
  • Reflektere kritisk over styrker og svagheder ved forskellige teorier og tilgange.
  • Reflektere over egen ledelsesrolle i specifikke situationer, inklusive personlige præferencer og evner.
  • Udforske praktiske handlemuligheder gennem eksperimenter og refleksion i praksis, og der igennem sammenkoble organisationens strategiske retning med de interpersonelle interaktioner.
Prøve/delprøver
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til dette fag skal du lave en projektrapport på max 15 sider. Rapporten tager sit udgangspunkt i en ledelsesudfordring i din egen praksis, og fokuserer på hvordan du løbende har formuleret den, reflekteret over den og eksperimenteret med den i løbet af faget. Teorier og modeller fra faget bruges til at analysere og reflektere over udfordringen og erfaringerne fra eksperimenterne, og trækkes på som udgangspunkt for at konstruere nye, fremtidige handlemuligheder.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I komplekse offentlige organisationer er evnen til at orientere sig refleksivt i forhold til situation og kontekst kritisk vigtig for at kunne mobilisere de forskellige ressourcer, som kan skabe bevægelse i retning imod organisationens mål. En sådan proces - lederskabsproces – er resultat af en konstant forhandling og afhænger af kapaciteten til kollektiv handling i fælles retning.

 

Udvikling af evnen til at drive og deltage i sådanne lederskabsprocesser sker gennem såvel udvidelse af lederens teoretiske, konceptuelle ressourcer, som gennem et reflekteret arbejde med lederens praksis. Dette fag sigter mod begge disse aspekter i tæt integration, hvor teorier og begreber bliver brugt til at udfordre gamle perspektiver og til at skabe nye perspektiver på den praktiske, organisatoriske situation. Samtidigt hermed udvikles den studerendes praksis gennem eksperimenter og refleksion.

 

I faget behandles begrebet ”leadership” fra en bred vifte af perspektiver fra leadership-forskningen. Snarere end at foreskrive én særlig tilgang, orienterer faget sig i forhold til forskellige forskningsretninger. De enkelte tekster vil dels blive anvendt til en løbende teoretisk, begrebsmæssig refleksion, dels som et blik på den studerendes praktiske, organisatoriske situation.  I faget forstås leadership i praksis dermed som et refleksivt fænomen, hvor individets aktive og kritiske refleksion over sig selv og situationen er et centralt aspekt af det mulige handlerum

 

Faget involverer den studerendes egen praksis, i forhold til hvilken forskningslitteratur bruges til at udfordre og problematisere forståelsen af leadership som fænomen, og til at synliggøre alternative perspektiver. Den studerende gives mulighed at udvide forståelsen af sin egen situation, og blive opmærksom på hvor de relationelle og kontekstuelle forhold skaber særlige muligheder og begrænsninger for det mulige handlerum.

 

Faget bygger oven på Ledelsesudviklingsforløb, LUF, gennem at stille den studerendes egen praksis og handlen i fokus. Dette modul går væsentligt mere i dybden med et særlig aspekt af dette, nemlig den studerendes evne til at mobilisere mennesker og andre ressourcer til at skabe bevægelse, forandring, og udvikling. Faget fungerer som en specialisering i leadership, såvel praktisk som teoretisk, fra den introduktion som LUF tilbyder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår over 4 hele dage, hvor der arbejdes med såvel teorier som med den studerendes egen praksis. Hver undervisningsgang introduceres tematisk til den valgte litteratur, ligesom dagens tema anvendes til at belyse den enkelte studerendes aktuelle situation. Den studerende udvikler sammen med en gruppe af medstuderende og ved at trække på relevant teori, ’eksperimentelle’ handlemuligheder ift. den enkeltes udfordring. Disse muligheder afprøves så i den studerendes organisatoriske praksis inden næste undervisningsgang hvor den studerende – i gruppen af medstuderende - reflekterer over resultaterne heraf. Med andre ord baserer faget sig på en praksisnær tilgang ikke ulig aktionsforskningens idé om at styrke organisatorisk leadership ved at arbejde med virkelige udfordringer i realtid sammen med ligestillede, det vil her sige medstuderende.

I faget bruges en grundbog som rammen for at arbejde med praksis, samtidig med at en række udvalgte forskningsartikler introducerer en bred horisont af forskellige teorier, begreber og perspektiver. Disse tekster bidrager til at problematisere og udvide forståelsen af leadership som et praktisk fænomen, men også til at kvalificere arbejdet med de praktiske udfordringer.

Undervisningen bygger på en kombination af lektioner, diskussioner, case-øvelser, samt eksperimenter, som den studerende gennemfører i sin organisation med henblik på at forstå og handle overfor den studerendes egen praksisudfordring. Det betyder tillige, at den studerende forventes at inddrage centrale problemstillinger fra egen praksis i undervisningen samt at forfølge disse problemstillinger gennem eksperimenter i egen praksis, som siden bearbejdes i gruppen samt inddrages i eksamensopgaven. Undervisningen, skriftlige opgaver samt eksamen vil derfor blive behandlet som fortroligt blandt deltagere og undervisere.
Feedback i undervisningen
TBA.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021