English   Danish

2021/2022  BA-BPROO1005U  Økonomistyring og projekter

English Title
Management Accounting and Projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved gennemførelse af dette fag skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler kunne:
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til virksomheders og projekters økonomistyring
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål omhandlende økonomistyring af virksomheder og projekter
 • Reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, herunder deres anvendelighed og begrænsninger, i forhold til virksomheders og projekters økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring og projekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven har form af en 4 timers opgavebesvarelse og der er ingen krav til omfang.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.

Såfremt prøven afholdes som mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 min. mundtlig prøve uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse. Prøven starter med, at den studerende trækker et spørgsmål inden for pensum. Herefter skal den studerende efter bedste evne besvare spørgsmålet. Prøven er videre dialogbaseret. Den studerende skal med andre ord være forberedt på at kunne besvare spørgsmål inden for hele pensum, jf. fagets læringsmål. Noter må godt anvendes. Bemærk dog, at bedømmerne vurderer den selvstændige præstation. Noteanvendelse bør derfor begrænses.

Kontakt gerne fagansvarlige forinden, hvis der er spørgsmål til prøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for økonomistyringsmæssige discipliner på tværs af virksomheder og projekter. Faget dækker over emner som for eksempel omkostningsinformation til beslutningstagen, budgettering samt præstationsmåling. Formålet er videre at give de studerende de nødvendige kompetencer til at kunne forstå, beregne og reflektere over en række praksisnære problemstillinger inden for økonomistyring. Hvordan kan man fastsætte prisen på et produkt? Hvordan kan man måle en virksomheds finansielle præstation? Hvordan kan man kontrollere afholdelsen af omkostninger på et projekt? Disse er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst på dette fag.

 

Faget forløber således at der startes med en generel introduktion til faget. Over de næste undervisningsgange arbejdes der med forskellige økonomistyringsmæssige discipliner. Sidste lektion runder faget af og forbereder de studerende til eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring en grundbog for økonomistyring generelt, en grundbog for økonomistyring på projekter mere specifikt samt en række akademiske artikler. Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af både forelæsning, diskussion samt opgaveløsning. Herudover vil der være en række hjemmeopgaver tilgængelige online, som bør løses løbende gennem fagets afvikling og/eller som forberedelse til eksamen. Opgaverne har samme struktur, form og fagligt niveau som den ordinære eksamensopgave.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen på flere måder. For det første vil der til de enkelte undervisningsgange (bortset fra den første og sidste) være opgaver, som skal løses i mindre grupper. Her vil de studerende kunne hjælpe og sparre med hinanden. Underviseren vil desuden være til rådighed for direkte hjælp. For det andet vil opgaveløsningerne blive gennemgået i plenum med udgangspunkt i de studerendes besvarelser, hvilket muliggør en diskussion af løsningerne. For det tredje vil der gennem faget være en løbende diskussion af begreber mv.

På faget tilbydes også individuelle samtaler med underviserne, hvis der skulle være studerende, der ønsker dette. Konsultationstimerne er en mulighed til de studerende, der har behov for dette, for at få ekstra hjælp med en del af pensum, en opgave eller lignende. Grupper er naturligvis også velkomne.

Til faget tilbydes også et online økonomistyringsforum, som indeholder en række forskellige muligheder for feedback. Her vil det være muligt at løse opgaver med direkte feedback fra systemet, dele noter med medstuderende mm.
Studenterarbejdstimer
Kontaktundervisning 36 timer
Forberedelse (hjemme) 166 timer
Eksamen (ved ordinær) 4 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson
 • Venkataraman, R.R. and Pinto, J. K. (2008): Cost and Value Management in Projects. New Jersey: John Wiley & Sons.

 

Artikler

 • Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right. Project Management Journal, Vol. 37, No 3, s. 5-15
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • Mouritsen, J. (1987). Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen: To perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer. Økonomistyring & Informatik, 3. Årgang, nr. 1
 • M.fl.
Sidst opdateret den 20-12-2021